Съдържание

Посетители

В момента има 335  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

ЕТ „Иван Пандев” - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Иван Пандев” - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 224/13.07.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.07.2016 г. се извърши проверка на място на площадка на ЕТ „Иван Пандев”, находяща се в град Гоце Делчев, ул. „Първи май“ № 3. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството, която е обект на проверката е ремонт и поддръжка на автомобили. При посещението на място на обекта се установи, че не се извършва дейност от 2011 г. От направена справка за едноличния търговец, същият не е заличен от търговския регистър, като последният подаден финансов отчет е през 2010 г. В двата гаража видимо не се извършва авторемонтна дейност. В търговско помещение се извършва продажба на бои, лакове, китове и филири от „Ина колор 2008“ ЕООД.
По време на извършването на текущия контрол беше съставен Констативен протокол № 41-25/28.07.2016 г., с представител на Общинска администрация с гр. Гоце Делчев.