Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Агромах“ ЕООД - с. Бело поле, община Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на находище „Бучака”, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград с концесионер „Агромах“ ЕООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Благоевград, с. Бело поле, Производствена база на „Агромах“ ЕООД, ЕИК 101611650

На основание Заповед №212/05.07.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.07.2016 г. се извърши планова проверка на място и по документи на находище „Бучака” и на производствена площадка, и се състави Констативен протокол №07-07/12.07.2016 г.

1. Цел на проверка.
Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия и мерки от издаденото от директора на РИОСВ - Благоевград
- Решение по ОВОС №БД-04/2010 г. за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – гнайси за трошен камък за пътни настилки от находище „Бучака“, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград“;
- спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
2.1. Проверени са 9 бр. условия от решението по ОВОС:
• ІІ.3. Да се поставят химически тоалетни за работниците на обекта.
• ІІ.6. Да не се допуска извършване на подготвителни и строителни работи, както и депониране на земни маси върху площи, за които не е проведена процедура за смяна на предназначението на земята по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
• ІІІ.5. При извършване на товаро-разтоварни и пресипни работи, при транспортиране, при обработка (натрошаване) за намаляване и ограничаване емисиите на прах да се спазват изискванията на чл. 70 от Наредба №1/ 2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.), включително:
- 5.1 Навлажняване на местата за товарене и разтоварване на открито; оптимизиране на условията за товарене и разтоварване.
- 5.2 Машините и оборудването, които се използват за обработка на твърди материали, да са снабдени със средства за намаляване емисиите на прахообразни вещества.
- 5.3 При транспортиране на твърди прахообразни материали да се използват покрити с платнища транспортни средства.
• ІІІ.9 Дейностите да се извършват по начин недопускащ превишаване на граничните стойности на нивата на шум по границите на обекта и в мястото на въздействие (най- близката жилищна зона) - Турска махала на с. Бучино.
• ІІІ.10. Да се извършва периодично собствен мониторинг на излъчвания шум в околната среда , съгл. чл. 16, чл. 18 и чл. 23 от Наредба № 2/2006 г. (ДВ, бр. 37/2006 г.) и в съответствие с методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие.
• ІІІ.11. Да се провежда системен контрол насочен срещу неправомерно замърсяване и/или нарушаване на други терени, извън определените.
• ІІІ.12. Да не се допускат разливи и замърсявания на почви с нефтопродукти от аварирала добивна и транспортна техника.
• ІІІ.13. Отпадъците, генерирани при евентуални аварийни ремонти на обекта да се съхраняват разделно в обособени за целта места и съдове и да се предават на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.86/2003 г.).
• ІІІ.14. Третиране на ТБО е необходимо да се извършва при спазване на изискването на чл. 6 и чл. 12 от Закона за управление на отпадъците
2.2. Проверени са 10 бр. мерки по чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки
2.3. Компонент „Води“ - проверката е на основание Закона за водите и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.4 Компонет „Земи и почви“ – проверката е на основание Закона за почвите.
2.4. Компонент „Атмосферен въздух - проверката е на основание Закона за опазване на чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.5. Фактор „Шум“ - Проверката е на основание Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.6. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска” - Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.
2.7. Направление КПКЗ, ЕО и ДА - Проверката е по изпълнение на изискванията на чл. 18 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в определените случаи от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 96/2008 г.).
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №07-07/12.07.2015 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № БД-04/2010 г.

По време на проверката добитият материал се транспортира в границите на находището, извършва се вътрешно-кариерен превоз. Констатирано бе, че се спазват изискванията относно ограничаване емисиите на прахообразни вещества, извършва се оросяване на пътищата с водоноска, като МПС се наблюдават с GPS система. Транспортните средства с които се транспортират прахообразни вещества от кариерата са снабдени с платнища. През 2015 г. са проведени собствени периодични измервания, няма нарушение на граничните стойности на нивата на шум на нивата на шум по границите на обекта и на мястото на въздействие. Съгласно плана за собствен мониторинг СПИ са валидни за 2015 и 2016 г. При проверката се установи замърсяване с материали от находище „Бучака“ на част (7.785 дка) от имот №000069 в землището на с. Бело поле, стопанисван от общината. Замърсената площ е извън определените. По информация на управителя замърсяването е извършено от „Агромах продакшън“ ЕООД. Не бяха констатирани замърсявания с нефтопродукти. Обособени са зони за разделно съхранение на генерираните отпадъци, обектът е включен в района на сметосъбиране и сметоизвозване.
При извършената проверка е установено, че не се спазва условие ІІІ.11 от решението по ОВОС. Констатирано е, че земеделски земи по левия бряг на река Струма част 7.785 дка от имот №000069 с начин на трайно ползване „пасище, мера“ в землището на с. Бело поле е зает с материали от находище „Бучака“. В тази част от имота са организирани депа – Депа 0/4 и Депо 4/8 за съхранение инертни материали, готови фракции от находището. Замърсеният терен е извън обхвата на находището, същият е засипан с материали от находището, което възпрепятства ползването му по предназначение. Не е постигната целта на условието –да не се допуска неправомерно замърсяване на други терени извън определените, не се предприемат мерки с цел недопускане на замърсяване. Същото замърсяване е констатирано при извършените планове проверки през 2014 г. и през 2015 г., за което са съставени съответните Актове за установяване на административно нарушение, предвид което дружеството не провежда контрол срещу неправомерно замърсяване/нарушаване на терени извън, определените за кариерен добив.

3.2. Контрол по изпълнение на мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от решение по ОВОС № БД-04/2010 г.

Машините и съоръженията отговарят на изискванията и оценяване съответствието на машините и съоръженията, които работят на открито по отношение на шума, излъчван от тях. До момента не са извършване взривни работи през 2016 г. Извършва се периодично оросяване на пътното трасе в района на кариерата и извън нея. Съгласно плана се извършва собствен мониторинг на излъчвания шум (по измерителен контур и място на въздействие) и прахово замърсяване (ФПЧ), представят се протоколи от 2016 г. на „Диал“ ООД. Хумусният пласт се изземва и се депонира на концесионна площ „Полето – север“. Към датата на проверката около 30 – 40 % от запасите са усвоени, като не се забелязва окомерно да са изсичани дървета и храсти извън кариерната площ. Подходът към експлоатационните хоризонти се извършва по определен маршрут. Не са констатирани депонирани отпадъци извън кариерата, в обхвата на концесионната площ не се допуска изхвърляне на битови отпадъци. През 2016 г. не се извършвани взривни дейности на находище „Бучака“. Въведена е система за разделно събиране на генерираните отпадъци, обособени са места за разделно събиране на отпадъците, осигурени са контейнери за отработените масла, отпадъците с код 200121⃰ се съхраняват в контейнер, определено е със заповед отговорно лице за спазване реда за извозване на отпадъците.
При проверката не е констатирано неизпълнение на проверените мерки от решението по ОВОС.
3.3. При проверката на място по документи се установи, че със Договор за наем от 05.01.2015 г., машините и съоръженията, разположени на производствената площадка в с. Бело поле, са отдадени под наем от „Агромах“ ЕООД на „Агромах продакшън“ ЕООД, за което се състави Констативен протокол №55-11/2016 г. В него са отразени следните констатации и факти:
Към момента на проверката обект „ТМСИ“, (стационарна), „Асфалтова база“ и „Бетонов център“ не извършват производствена дейност.

3.3.1. Компонент „Води“:
Разрешителните за заустване на отпадъчни води от обект „ТМСИ“, „Асфалтова база“ и „Бетонов център“, издадени от директора на БДЗБР на името на „Агромах“ ЕООД са с изтекъл срок на действие. Разрешителното за водовземане от подземни води също е с изтекъл срок на действие, респ. процедурата по издаване на нови разрешителни за заустване не може да бъде стартирана поради неузаконено водовземане. С Решение № ПО-01-20/26.01.2015 г. на директора на БДЗБР е постановен отказ за продължаване на срока на действие на Разрешителното за водовземане от подземни води поради дължими санкции, наложени по реда на Закона за водите. Към момента тези суми са преведени и се води кореспонденция за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води. На площадката не са формират производствени отпадъчни води към момента на проверката, респ. не се заустват в р. Струма отпадъчни води от обекта. Формират се само битови отпадъчни води, които се събират във водоплътни съоръжения и нямат връзка с водоприемника. В РИОСВ са внесени Доклади за изпълнение на условията в издадените разрешителни за заустване за предходната 2015 г. Същите са изготвени съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Към момента на проверката се представят протоколи по описа на „Диал“ (за трите обекта) за изпитване на отпадъчни води от площадката, експлоатирани от „Агромах продакшън“ ЕООД за първото тримесечие на 2016 г. За второто тримесечие е извършено пробовземане, но резултатите от изпитване все още не са готови.

3.3.2. Компонент „Атмосферен въздух“
На производствената площадка е инсталирана асфалтосмесителна инсталация тип “Ammann UNIGLOBE 200”, съоръжена с ръкавни филтри. В РИОСВ е представен доклад за извършени СПИ, валидни за 2015 г. и 2016 г. Резултатите показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба № 1/2005 г. Води се дневник на инсталацията, в който се отразяват работният режим и произведените количества асфалтови смеси. Бетоновият център и завода за производство на бетонови изделия не извършват дейност.

3.3.3. Фактор „Шум“
През 2015 г. са извършени СПИ на еквивалентните нива на шум, излъчван в околната среда от производствената база по 2 бр. измерителни контури и в мястото на въздействие - жилищна сграда на 500 м промишления обект. Резултатите от извършените измервания показват спазване на граничните стойности на нивата на шум, съгласно табл. №2 на Приложение № 6 към чл. 5 от Наредба № 6/2006 г.

3.3.4.Компонент „Земи и почви“
При проверката се установи, че по левия бряг на р. Струма, над моста за с. Бучино в имот №000069 (собственост – стопанисвано от общината) на площ от 48.074 дка се съхраняват различни фракции инертни материали. По информация на управителя на „Агромх продакшън“ ЕООД, заетата площ е като следва:
- 7.785 дка (Депо 0/4 Бучака и Депо 4/8 Бучака) от материали от концесионна площ „Бучака“;
- 40.289 дка е заета от продукция от концесионно площ „Полето север“ и „Лучище“.
Не се представят документи, даващи право на ползване на имот №000069 за неземеделски нужди. Представя се писмо с изх. №407/14.06.2016 г., (вх. №69-00-699/15-06.2016 г. на общ. Бл-д), с което дружество „Агромах“ ЕООД желае да наеме или закупи имота.

3.3.5. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”
Дружеството се явява потребител по веригата на химични вещества и смеси в самостоятелен вид, съгласно Регламент №1907(REACH) и Регламент №1227(CLP)/2008. Употребява химични смеси за своята дейност - изработка на бетонови изделия, асфалт и асфалтови смеси. Формирани са три склада за съхранение на опасни химични вещества и смеси, които отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. На площадката се намират 7 бр. циментови силози с вместимост 600 т, в които се съхранява цимент и 3 бр. битумни силози с вместимост 100 т. На площадката са ситуирани външна цистерна за дизелово гориво (20 т), която към момента на проверката е празна и подземна такава, която съдържа гориво. На територията на завода за бетонови изделия са разположени част от количествата бои за оцветяване на бетон и количества добавки за бетон. Резервните количества добавки за бетон се съхраняват съгласно изискванията на Информационните листове за безопасност (ИЛБ) в съответно помещение. За дейността си предприятието използва газ метан чрез бутилки, доставяни от фирма и съхранявани, съгласно изискванията за безопасност. Представят се оценки за безопасност на използваните химични вещества и смеси.
Представят се всички документи, свързани с условията на чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).

3.3.6. Направление КПКЗ, ЕО и ДА
Дружеството извършва дейности които попадат в Приложение № 1 на ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 43/21.04.2008 г., посл. изм. ДВ. бр. 53/2012 г.), т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС;
Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (обн. ДВ.бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
При проверката не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираното неизпълнение на условията от решението по ОВОС ще бъде съставен АУАН.