Съдържание

Посетители

В момента има 950  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„МАЙТЕКС-13“ ЕООД – с. Беласица

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МАЙТЕКС-13“ ЕООД – с. Беласица

 

На основание Заповед № 190/22.06.2016г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.07.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект Цех за сито печат и Шивашки цех, гр. Петрич, ул. „Места“ №3, стопанисвани от „Майтекс-13“ ЕООД, с. Беласица, ул. „Хаджи Димитър“ № 2.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Дружеството извършва производствена дейност само на проверявания обект, който може да бъде разделен условно на два цеха:
- Цех за сито печат върху текстил;
- Шивашки цех.
От 01.04.2013 г. на обекта дружеството е експлоатирало само шивашкия цех, който включва кроялно, ушиване на разкроените елементи, гладене и пакетаж. Към момента на проверката фирмата работи основно на ишлеме, но и като подизпълнител на български фирми.
Дейността сито печат е въведена от 30.01.2015 г. на отделен етаж от постройката, в която фирмата е ситуирана.
Сградата не е собственост на „Майтекс-10“ЕООД, а чрез договори за наем са отдадени отделните етажи, съответно за цеха за сито печат и шивашкия цех. Предоставени са договори за наем с фирма „ИСА ЕВРО КОМЕРС“АД, гр. Петрич с дати на сключване - 30.01.2015 г. (цех за сито печат); 01.04.2013 г. (шивашки цех).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 1-09/14.07.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ), и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.

В своята технология на сито печата фирмата използва сита, чиято направа изисква използването на опасни химични вещества и смеси като готов продукт чрез внос от Р Гърция или доставени от клиента-възложител.
Опасните химични вещества и смеси, използвани в дейността се съхраняват в помещение, което е с ограничен достъп, сравнително слаба вентилация и добра осветеност. В това помещение се съхраняват и бои, разредители и аерозоли. За описаните бе предоставена оценка за безопасност, съгл. чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Предоставените ИЛБ са на английски език.
В склада за съхранение бяха открити и бои (кутии) без идентификация, единствено със залепени етикети на гръцки език. Съхраняват се нерегистрирани пигменти, фиксатори и глитери, някои с гръцки наименования на етикетите, а някои в кутии без регистрация. В същия склад се извършва и смесването и съхранението на вече смесени бои.
В непосредствена близост до склада в обособено помещение се извършва измиване на използваните от производството сита, като не бе предоставена информация къде се отвеждат отпадъчните води.
В помещенията където се извършват шивашките дейности се откриха опасни вещества в аерозолни опаковки, използвани за премахване на петна от тъканите. Използването на аерозолите става в обособени за целта камини за отвеждане на вредните газове. За тези вещества не бяха предоставени ИЛБ и съответната оценка за безопасност на съхранението.
Съгласно чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси бяха предоставени единствено Заповед № 198/01.06.2016 г. и „Инструкция за безопасна работа в склада за химически вещества в цех за щампи“.

3.2. Фактор „Отпадъци”

От дейността на дружеството се генерират отпадъци в т.ч. – хартия и картон (от опаковки и шаблони), изрезки от текстил, отпадъци от оверлог, пластмасови опаковки; опаковки замърсени с опасни вещества, абсорбенти замърсени с опасни вещества, флуоресцентни тръби. Към датата на проверката не е проведена процедурата по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.).

На обекта е създадена система за разделно съхраняване на генерираните отпадъци. Определени са местата за тяхното съхраняване, като са поставени и пластмасови табели, съдържащи кода на съхранявания отпадък.
На обекта не е водена отчетност за отпадъците по реда на Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.).
От страна на управителя на дружеството, не е издавана заповед за определяне на отговорно лице за управлението на опасните отпадъци.
Дружеството извършва дейност на ишлеме, като въвежда на територията на страната опаковани материали, които влага в производствения процес. Основните материали, с които се работи се въвеждат от Р Гърция. Част от материалите се закупуват от българския пазар. В последните месеци дружеството се насочва за работа и като подизпълнител на други български фирми.
„Майтекс – 13“ ЕООД се явява лице, пускащо на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци и поради тази причина има задължения по чл. 59, ал. 1 от ЗУО и Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр. 30/2016 г.). В тази връзка по време на проверката са представени: договор с организация за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъци от опаковки, удостоверения за членство в организацията за 2015 г. и 2016 г., вътрешнофирмена спецификация за 2015 г., месечни справки-декларации за 2015 г. и за 2016 г. (за периода януари-юни), копия от платежни нареждания към организацията за периода януари 2015 г. – юни 2016 г.

4.Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници :

Направление „ ОХВ“:

  • Да се предоставят актуални и съгласно изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) 1907/2006 информационни листове за безопасност на опасните химични вещества и смеси, използвани в производството и съхранявани за последваща употреба, спазвайки условията на чл. 4, т. 2 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Срок: 30.09.2016г. Отг.: Управител
  • Да се предоставят в РИОСВ – Благоевград всички необходими документи, свързани с чл. 4, т. 7 – 10 на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси(ДВ, бр. 43/2011 г.). Срок: 01.09.2016г. Отг.: Управител
  • Да се предостави актуализирана оценка за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, за всички налични в обекта, съгласно чл. 9, ал. 2 на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Срок: 30.09.2016г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и срокове за тяхното изпълнение.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание ще бъдат предприети административно-наказателни действия.