Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Булгарконсерв Рупите” ООД - с. Рупите

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Булгарконсерв Рупите” ООД - с. Рупите

 

На основание Заповед №195/24.06.2016 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.07.2016 г. се извърши проверка на място на обект „Фабрика за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци“, експлоатирана от “Булгарконсерв Рупите” ООД, находяща се в с. Рупите, местност „Тафтино”, УПИ 014001, община Петрич , със седалище и адрес на управление: с. Рупите, общ. Петрич.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за производство на зеленчукови и плодови консерви;
- парокотелна централа (ПКЦ);
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - преработка и консервиране на плодове и зеленчуци. Фабриката има следният режим на работа: производствена дейност се извършва от м.май до м. ноември, от м. декември до м. май се лепят етикети на готовата продукция. Работи се 8 часа на ден, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №35-06/07.07.2016 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси
За технологични нужди (измиване и стерилизиране на консервите в автоклави) се експлоатира котел с топлинна мощност 4.5 МВт, изгарящ гориво природен газ. През 2012 г. са проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котела, но не са представени в РИОСВ- Благоевград, тъй като документацията е изгоряла при пожара във фабриката през 2012 г. На изпускащото устройство на котела е изпълнена точка за вземане на проби. Котелът е неподвижен източник на емисии в атмосферния въздух и подлежи на контрол чрез измервания, съгл. чл. 21 от Наредба №1/2005 г.

3.1.2. На обекта не са инсталирани инсталации със съдържание на хладилни агенти.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаканови нормативни актове произтичащи от него. За първоначално измиване на съоръженията преди започване на сезона се употребява натриев хипохлорид. За поддръжка на ежедневната хигиена се употребява калгонит. Обелването на прасковите е съпроводено с употребата на натриева основа – 2 % разтвор, който се приготвя на място. За поддържане на кисело рН на някои от продуктите се ползва лимонена и аскорбинова киселина.
При проверката се представя информационен лист за безопасност (ИЛБ) на натриевия хипохлорид. Съхранението на калгонита е организирано в отделно помещение с ограничен достъп.
Лимонената и аскорбиновата киселина се съхраняват в склада за опаковки.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно компонент „Атмосферен въздух”
• Да се извършат собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котела, съгл. чл. 21 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64/2005 г.). Резултатите от СПИ (протоколи от акредитирана лаборатория) да се представят с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.) Срок: 15.12.2016 г.

Относно направление „Опасни химични вещества ”
• Да се изискат от доставчиците информационните листове за безопасност (ИЛБ) и съгласно изискванията в тях да бъде организирано съхранението на опасните химични вещества и смеси. Да се вземат и предвид на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). Срок: 15.09.2016 г.

• Да се изготви и представи в РИОСВ- Благоевград оценка на безопаснстта на съхранение на опасни химични вещества и смеси, която да бъде документирана съгл. утвърден формат за документиране от Минисъра на ОСВ. Срок: 15.09.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.