Съдържание

Посетители

В момента има 429  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„БУЛ ГРИЙС” ЕООД- гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БУЛ ГРИЙС” ЕООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед №159/08.06.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.06.2016 г. се извърши проверка на място на търговски обект за продажба на бои и лакове, находящ се в гр. Сандански, ул. „Асен Хадживасилев“ №4, експлоатиран от „Бул Грийс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Юри Гагарин“ №2
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на магазин за продажба на бои и лакове на дребно и склад за съхранение на бои и лакове.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - внос, продажба на едро и дребно на бои, лакове и авторепаратурни продукти. Режим на работа - едносменен (8 часа), шест дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №30-06/23.06.2016 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Дружеството извършва внос, продажба на едро и дребно на бои, лакове и авторепаратурни продукти- дейности, попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторпаратурни продукти (ДВ бр 20/2007 г., с изм. и доп.). „Бул Грийс“ ЕООД е вносител на продукти „NOVOL“- Полша, спадащи към категория Б „Авторепаратурни продукти“ от Приложение №1 и продукти „Хрисафис“- Гърция, спадащи към категория А „Бои и лакове“ от Приложение №1 от Наредбата. В търговският обект се продават и продукти на „Хротекс“ – Гърция, „Екон- 91“ ООД, „Селт“ ООД, „Ив Боди“- Гърция. Всички продукти, които се предлагат в търговския обект са етикетирани съгл. изискванията на Приложение №5, към чл. 5 от Наредбата за максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) в г/л. Нормите за различните подкатегории са регламентирани в Приложение №2, към чл.3, ал. 1 от Наредбата.
Съгласно представената декларация в РИОСВ- Благоевград, през 2015 г. са внесени 136.67 тона продукти на „NOVOL“- Полша и 0.14 т продукти на „Хрисафис“ - Гърция (направени са осем вноса за 2015 г.).
Дружеството има задължение ежегодно в срок до 31.03. на текущата година да предоставя информация за внесените и пуснатите на пазара продукти от обхвата на Наредбата.

3.2. Фактор „Отпадъци”

Продуктите, които се продават са опаковани в следните опаковки: пластмасови опаковки (с вместимост 1 кг, 5 кг и 15 кг) с хартиени етикети и метални опаковки (с вместимост 0.2 кг, 0.25 кг, 0.5 кг, 0.6 кг, 0.75 кг, 1.0 кг, 1.2 кг, 1.8 кг и 2 кг). Дружеството е задължено лице по смисъла на чл. 59, ал. 1 от ЗУО (ДВ бр.53/2012 г.) и попадат в хипотезата на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се обпразуват масово разпространени отпадъци (ДВ бр.100/2014 г.). Дружеството изпълнява задълженията чрез колективна система представлявана от организация по оползотворяване. При проверката се представя Удостоверение №2636, издадено от „Булекопак“ АД за периода 01.05.2013 г. до 31.12.2017 г.
При проверката не се представят: вътрешно- фирмена спецификация по приложение №12, към чл. 10 за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., годишни справки- декларации за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. Преди сключване на договор с „Булекопак“ АД, „Бул Грийс“ ЕООД е членувало в „Ре пак“ АД до 2013 г. .

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Отпадъци”

• Да се представят в РИОСВ- Благоевград: вътрешно- фирмени спецификации за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., годишни справки- декларации за количествата опаковани стоки, пуснати на пазара за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. и декларация за количествата пуснати на пазара опаковани стоки от м. януари до м. юни 2016 г. Срок: 25.07.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие с изискванията на екологичното законодателство е дадено предписание в т. 4. със срок за изпълнение.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.