Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Екорепласт” ЕООД - с. Капатово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Екорепласт” ЕООД - с. Капатово

 

На основание Заповед №160/08.06.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.06.2016 г. се извърши проверка на място на „Цех за преработка и рециклиране на пластмасови отпадъци”, находящо се с. Капатово, УПИ І, кв. 31, сгр. 1, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на Цех за преработка и рециклиране на пластмасови отпадъци, включващ:
- автоматична линия за преработка и рециклиране на полиетиленови отпадъци;
- места за съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - преработка и рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаса, при което се лолучава краен продукт от преработката- полиетилен ниска плътност, високо налягане (LDPE). Дружеството работи на непрекъснат трисменен режим на работа, седем дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №29-06/23.06.2016 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани източници от производствени процеси.

Източник на емисии в атмосферния въздух е въздуховод за улавяне на топлия въздух при филтриране на материала към технологичната линия за рециклиране на материала.
Дружеството спазва изискванията за провеждане на собствени периодични измервания, съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г., с изм. и доп.). Последните СПИ са извършени през 2014 г. и са валидни за 2014 г. и 2015 г. Инсталацията се контролира за спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ) на органични вещества, определени като общ въглерод, съгл. чл. 15 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). Не са установени нарушения на НДЕ.
Предприети са действия относно изграждане на общообменна и климатична вентилация на производствения цех- дружеството кандидатства по проект за финансиране към Министерството на труда и социалната политика.

3.1.2. Относно спазване изискванията на Закона за защита от шума в околната среда (ДВ, бр.74/2005 г., с изм. и доп.).

През 2016 г. в РИОСВ – Благоевград е представен Доклад с приложени към него протоколи от извършени собствени периодични измервания (СПИ) на показателите на шум излъчван в околната среда от цех за рециклиране. Резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности на нивата на шум по измерителен контур и в места на въздействие (дневни, вечерни и нощни), регламентирани в табл. 2 на Приложение №2 към чл. 5 от Наредба №6/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006 г.).

3.2. Фактор „Управление на отпадъци”

Дружеството притежава Решение №01- РД– 207–0/27.09.2012 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци (R12, R13, R3), издадено от РИОСВ – Благоевград. Дейностите се извършват на две площадки.

Площадка №1- извършва се оползотворяване на отпадъци с кодове: 02 01 04 (отпадъци от пластмаса), 15 01 02 (пластмасови опаковки), 19 12 04 (пластмаса и каучук). Основните етапи са: подбор, смилане, изпиране, изсушаване, гранулиране и пакетиране. От дейността на площадка №1 се образуват отпадъци с кодове 19 12 12 (други отпадъци), 07 02 12 (утайки от пречистване на отпадъчни води) и 07 02 13 (отпадъци от пластмаса), които се насочват за съхранение към площадка №2, където са обособени зони, обозначени с табели на съответния код.

На площадка №2 се съхраняват отпадъци с кодове 02 01 04, 15 01 02, 19 12 04. За образуваните отпадъци е извършена класификация по реда на Наредба №2 (ДВ бр.66/2014 г.), като са заверени работни листове за класификация на отпадъците.

При проверката се представят отчетни книги както следва: 2 броя по приложение №1, заверени от РИОСВ- Благоевград и 2 броя по приложение №4. Същите се водят редовно, като се правят вписвания, съгл. изискванията на чл. 10 от Наредба №1 (ДВ бр.51/2014 г.). Представят се годишни отчети за 2015 г. по приложения №9, 10, 12, 18 и 19. Отпадъци се приемат от Р Гърция, Германия и Словения. При транспортиране на отпадъците се оформя анекс VІІ, съгл. изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006. Представят се договори за приемане на отпадъци.

Отпадък с код 19 12 12 се транспортира до РДНО- Петрич за обезвреждане чрез депониране. Издадено е становище за основно охарактеризиране от РИОСВ – Благоевград. Дружеството притежава регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, издадено от РИОСВ- София- №12- РД– 18–00/28.09.2012 г.

3.3. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.):
- т. 2 – за дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване на отпадъци, в това число отпадъци за които се изисква разрешение или регистрационен документ, съгласно ЗУО;
Операторите извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

  • Да се изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 и да се уведоми РИОСВ- Благоевград. Срок: 12.07.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие с изискванията на екологичното законодателство е дадено предписание в т. 4. със срок за изпълнение.