Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Диманков” ЕООД – с. Струмяни

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Диманков” ЕООД – с. Струмяни

 

На основание Заповед №177/13.06.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 28.06.2016 г. е извършена проверка на място на „Цех за обработка на мрамор“, находящ се в местността Злина, землище на с. Струмяни, собственост на “Диманков” ЕООД с. Струмяни. Проверката е комплексна и е извършена във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство..

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Производствената дейност се осъществява на площ от 3 дка, находяща се на гл. път Е -79, в местността Злина, землище на с. Струмяни, собственост на дружеството. Технологичният процес включва дейности по разкрояване, обрязване и полиране на материала. Извършена е проверка на:

  • производствена площадка;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води – утайник.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Няма промяна и развитие по отношение на преписката за разширение на производствената площадка – не е извършена все още процедурата за промяна на предназнчението на земята. Работният режим на обекта е едносменен, осем часов работен ден, пет дневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 51-11/28.06.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент «Води»
Отпадъчните води, които се формират при охлаждане на режещите машини и при отмиване на твърдите частици се пречистват в двусекционен утаител. След пречистване отпадъчните води се заустват в р. Злинска, въз основа на Разрешително за заустване № 43120056/31.07.2012г., издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. С вх. № ЕП-71/28.01.2016 г. в РИОСВ Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително за заустване за предходната 2015 г., изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите. В изпълнение на собствения мониторинг за първо полугодие на 2016 г. е представен Протокол от изпитване № 2016/3648 от 15.06.2016 г. по описа на ИЛ „Еколаб“ при „Диал“ООд гр. София. Резултатите от извършените анализи показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения по показателите, заложени в Разрешителното за заустване. Към момента на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води. Няма отклонение от емисионните ограничения по показатели Активна реакция и Неразтворени вещества.

3.2. Компонент «Земи и почви»

Вследствие на извършваната дейност по обработка на скално-облицовъчни материали не са констатирани нарушени или замърсени земеделски терени извън производствената площадка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.