Съдържание

Посетители

В момента има 53  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Инерт груп София” ЕООД - Добринище

  Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Инерт груп София” ЕООД - Добринище

 

На основание Заповед № 154/02.06.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.06.2016 г. е извършена проверка на място и по документи на обект “ТМСИ и депа за инертни материали”, находящ се в м. Лошин, землище на гр.Добринище, стопанисван от „Инерт груп София” ЕООД. Проверката е комплексна и е във връзка със спазване на изискванията заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- депа за строителни материали.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Обектът не работи в деня на проверката. По информация на представителя на дружеството стопанисващо обекта, за 2016 г. е извършвана дейност в рамките на 30 работни дни. Преработвани са материали от депо и остатъчни от изкопи в гр. Банско.

3.1.Компонент „Почви“

Обектът е разположен върху терени с планоснимачни номера 21.498.186.42 и 21.498.186.42 с обща площ 3 дка. Същите се ползват на база сключени договори за наем.
От извършена проверка на място не са констатирани нарушения и замърсявания на терени извън производствената площадка.

3.2. Компонент „Води“

За обекта има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води от ТМСИ р. Места № 43120038/04.08.2009г. от Басейнова дирекция „ЗБР“ Благоевград, което е с изтекъл срок на действие от 04.08.2013 г. По време на проверката не е представено актуално разрешително.
Има промяна при ползването на обекта, като настоящ ползвател е „Инерт груп София“ ЕООД.
Обектът не работи от две седмици.
По време на проверката не е извършвана производствена дейност на обекта и не са се формирали отпадъчни води.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За обекта няма актуално разрешително за заустване на отпадъчни води в р. Места. Не е съставен акт за установяване на административно нарушение поради това, че в деня на проверката на обекта не е извършвана производствена дейност и не са зауствани производствени отпадъчни води в р. Места.