Съдържание

Посетители

В момента има 57  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„БМВ-2000” ООД - гр. Благоевград

  Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БМВ-2000” ООД - гр. Благоевград

 

На основание заповед № 145/30.05.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.06.2016 г. се извърши проверка на място на Петролна база „Товарище и разтоварище на петролни деривати”, собственост на „БМВ-2000“ ООД, гр. Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги Попов“ № 2.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на петролната база е приемане на горива от ж.п.цистерни, временно съхранение на продуктите в стоманени резервоари и товарене на горивата с цел експедиция в автоцистерни на автоестакада.
Обекта работи на осемчасов работен ден, пет дневна работна седмица.
Петролната база притежава надземни резервоари с твърд неподвижен покрив със следните капацитети:
- 1000 м3 – 6 бр. – съхраняващи бензин А95Н(2бр.) и дизел (4бр.);
- 2000 м3 – 1 бр. – съхраняващ дизелово гориво;
- 200 м3 – 2 бр. – съхраняващи дизелово гориво;
- място за съхранение на опасни химични вещества.
- бензиностаностанция

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 23-08/07.06.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Инсталациите за съхранение на бензини отговарят на изискванията на Приложение № 1 към чл. 3 от Наредба № 16/1999 г. (ДВ бр. 75/1999 г. с изм.и доп.)

3.1.2. Петролната база е оборудвана с две площадки за дънно пълнене и притежава инсталация за регенериране на бензиновите пари, отговарящи на изискванията на Наредба № 16/1999 г. (ДВ бр. 75/1999 г. с изм.и доп.)

Дружеството експлоатира и бензиностанция, която е приведена в съответствие с етап I и етап II на улавяне на бензиновите пари (УБП). Към момента не е извършена проверка от БИМ и колонката не е маркирана за съответствие с изискванията на чл.14в. от наредбата.
Операторът е предоставил заверен дневник за състоянието на системата, съответстваща на етап II на УБП, съгл. Приложение № 8 към чл. 14д, ал. 4 от Наредба № 16/1999 г.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.с посл.изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Съхраняваните от дружеството горива отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), както и на изискванията от предоставените информационни листове за безопасност.
Дружеството предостави изготвена оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Освен съхраняваното дизелово и автомобилно гориво на площадката е налично и 2 м3 веществото пенол, използващо се за противопожарни нужди. За него се очаква да се представи актуален информационен лист за безопасност, след изискването му от доставчика.

3.3. Фактор „КПКЗ, ЕО и ДА“

3.3.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.).
3.3.2. Оператора е изготвил собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта от направената проверка.