Съдържание

Посетители

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„МЕБЕЛ ИНТЕКС” ООД – гр. Белица

 

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МЕБЕЛ ИНТЕКС” ООД – гр. Белица

 

На основание Заповед 131/14.05.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.05.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на производствен обект „Цех за мебели“, находящ се гр. Белица, общ. Белица.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство. Цели се да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дейността на обекта е производство на мебели. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- участък за разкрояване и монтаж;
- участък за нанасяне на покрития;
- участък за пакетаж;
- склад готова продукция;
- котелно.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 28-14/ 26.05.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Отпадъци“

От дейността на обекта се генерират отпадъци в т.ч. – трици, талаш, изрезки, парчета от масивна дървесина и от ПДИ и МДФ, отпадъчни бои, байцове, опаковки от бои и разредители, абсорбенти, пепел, хартия и велпапе, утайки от камера с водна завеса. Обекта се осветява с луминесцентни тръби. До момента дружеството не е провело процедура за класификация на отпадъците, генерирана от дейността му.
Дървесните отпадъци изцяло се оползотворяват в наличното на обекта котелно. Получената топлинна енергия се използва за сушилнята и отопление на работните помещения. За оползотворяването на дървесните отпадъци „МЕБЕЛ ИНТЕКС“ ООД не притежава регистрационен документ, изискван по реда на чл. 35, ал. 2, т. 5 и ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ. бр. 53/2012 г.). Дружеството не е провело процедурите по чл. 4 от ЗУО за доказване на страничен продукт.
Металните опаковки от бои и лепила се събират и са предавани за вторични суровини. Пепелта се използва за наторяване. Абсорбентите и утайките от камерата с водна завеса са третирани съвместно с битовия отпадък. Като цяло (с изключение на дървесните отпадъци), на обекта не е въведена система за разделно съхраняване на отпадъците.
Не е водена отчетност за отпадъците по Наредба № 1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичини регистри (ДВ бр. 51/2014 г.).

3.2. Фактор „Атмосферен въздух”

За изсушаване на дървения материал се използва сушилня, захранвана от котел с мощност под 500 kW, в който се изгарят дървесни отпадъци от производството - изрезки, трици.
Производствената дейност се извършва в масивна сграда, основно в две работни зали – машинно отделение, монтажно отделение, склад за готовата продукция и офис помещения. Дървообработващите машини са съоръжени с локални аспирационни системи и ръкавни филтри.
Към момента на проверката се извършва нанасяне на покрития върху дървени детайли от вододисперсионна боя за вътрешно боядисване. Покритията се нанасят посредством пистолет в камера, съоръжена с водна завеса.
При проверката е представен информационен лист за безопасност за използвания продукт, който попада в обхвата на Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ., бр.20/2007 г. с изм. и доп.). Наличните на обекта опаковки са етикетирани, съгласно изискванията на горецитираната наредба. От информацията на етикета е видно, че вододисперсионната боя за вътрешно боядисване е класифицирана като категория А „Бои и лакове“, подкатегория „а“, с максимално съдържание на ЛОС 30 g/l.
Задължение на лицата, употребяващи продукти за нанасяне на покрития, попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ., бр.20/2007 г. с изм. и доп.) е в срок до 31.03. на текущата година да представят информация за употребените продукти през предходната календарна година.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Фактор „Отпадъци“:

  1. Да се представят в РИОСВ Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Срок: 30.06.2016 г. Отг.: Управител
  2. Да се представи в РИОСВ Благоевград заявление по чл. 78, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ. бр. 53/2012 г.) и документите по ал. 4 за получаване на регистрационен документ за третиране на отпадъци. Срок: 29.07.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство ще бъде съставен акт за административно нарушение и са направени предписания с поставени срокове и отговорно лице за отстраняването им.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.