Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„БУЛСТАР” ООД – с. Ръждак, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БУЛСТАР” ООД – с. Ръждак, общ. Петрич

 

На основание Заповед 119/2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.05.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на производствен обект разположен в с. Ръждак и експлоатиран от „БУЛСТАР” ООД.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство. Цели се да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът е цех за ситопечат върху текстил. Проверени са:
- помещение за ситопечат;
- места за съхранение на отпадъци;
- склад за съхранение на опасни химични смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 25-14/ 18.05.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Отпадъци“

Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 150101, 150102, 150110*, 150202*, 191201, 200101, 200103 и 200121*. При проверката, както и при предходната такава е установено, че на обекта е наличен утайник, който периодично се почиства и от които се генерира отпадък, който все още е не класифициран. Отпадъчните води се заустват в напоителен канал обслужващ земеделски земи. Констатира се, че генерираната утайка не се съхранява на територията на обекта. Не е представен договор за предаването й на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

На обекта е създадена система за разделно предварително съхраняване на отпадъците, които са класифицирани. Местата са обозначени с надписи, съдържащи кодовете на съхраняваните отпадъци по Наредба № 2 (ДВ, бр. 51/2014 г.).

При проверката са представени заверени 4 (четири) броя отчетни книги по Приложение № 1 на Наредба № 1. В отчетните книги са налични записи. Представен е екземпляр от годишния доклад за отпадъци за календарната 2015 година. Видно от представените документи отпадъци са предавани на „НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД, с който дружеството има сключен писмен договор.

При проверката не е представена заповед на управителя за определяне на отговорно лице за организиране безопасното управление на опасните отпадъците.

Като лице задължено по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, дружеството изпълнява задълженията си чрез организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представени са удостоверения за членство в организацията за 2015 г. и 2016 г., както и изготвени вътрешнофирмена спецификация за 2016 г. и месечни справки-декларации.

В контейнерите за битови отпадъците, не е установено съхраняване на производствени или опасни отпадъци.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.

В своята производствена дейност дружеството употребява опасни химични вещества и смеси. При проверката се установи, че по-голяма част от тях пристигат от Р Гърция в опаковки, които не са оригинални и са надписани саморъчно на гръцки език. В склада за съхранение на опасните химични вещества и смеси се извършват и други дейности - предварителна подготовка на боите (смесване), съхраняват се празни опаковки от бои и се извършва операцията измиване на сита. Не е изпълнено изискването на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, а именно отделяне на складовете за опасни химични вещества и смеси от битови и производствени помещения.

Дружеството не подържа актуална информация за класификацията на опасните химични вещества и смеси. С изключение на един, всички налични информационни листове за безопасност са на английски език. Представената актуализирана оценка, към момента не е актуална, т.к. е установено наличието на нови химични вещества и смеси.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух”

Организирани източници от горивни процеси – За отопление се ползва котел с топлинна мощност под 500 kw, който не подлежи на контрол чрез измервания, съгласно Наредба № 1 (ДВ, бр.64/2005 г.). Котелът изгаря течно гориво – нафта.

Основни дейности на дружеството – нанасяне на щампи върху текстилни изделия (ситопечат върху текстил). В РИОСВ Благоевград е постъпила декларация за консумираните органични разтворители. Декларацията е некоректно изготвена и подадена- не се съдържат органични разтворители.

За почистване на ситата в зависимост от използваните мастила се ползва вода или спирт. Почистването със спирт става ръчно. За отпушване отворите на ситата се използва и ацетон. Количествата използвани вещества за почистване не са декларирани.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Отпадъци“:

1. Да се изготви и представи в РИОСВ-Благоевград заповед за определяне на отговорно лице за организиране безопасното управление на опасните отпадъци. Срок: 31.05.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок за неговото отстраняване.