Съдържание

Посетители

В момента има 254  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ЮНИВЕРСАЛПЛАСТ” EООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЮНИВЕРСАЛПЛАСТ” EООД, гр. Петрич –
обект в гр. Сандански

 

На основание Заповед №118/03.05.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.05.2016 г. се извърши проверка на място и по документи на обект стопанисван от “ЮНИВЕРСАЛПЛАСТ” EООД, находящ се в гр. Сандански.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство. Цели се да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дейността на обекта е производство на каталози за дамаски и пердета. Дейността се извършва в едно хале, в което е разположено производството и са обособени местата за съхраняване на отпадъците и опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 26-14/ 18.05.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Отпадъци“

Дружеството има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 04 01 09, 04 02 09, 04 02 15, 10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 10*, 15 02 02* и 20 01 21*. При проверката не е установено генерирането на отпадъци с кодове: 10 01 01 – сгурия шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) /за отопление се ползва течно гориво/ и 04 02 15 – отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14 /дейността не предполага генерирането на този отпадък/.
При проверката са представени отчетни книги за отпадъците по Приложение № 1 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичини регистри (ДВ бр. 51/2014 г.). Книгите са заверени от РИОСВ-Благоевград на 03.05.2016 г. и до момента на проверката в тях са направени еднократни записи, отговарящи на изискванията за водене на отчетност.
Дружеството е представило за разглеждане в РИОСВ-Благоевград доклади за основно охарактеризиране на отпадъци с кодове 04 01 09, 04 02 09 и 20 03 01, като същите са върнати със забележки. Внесени са повторно и предстои тяхното разглеждане.
На обекта има създадена система за разделно предварително съхраняване на отпадъците. Поставени са табели с кодовете на съхраняваните отпадъци. На мястото за негодни луминесцентни тръби е осигурена сяра на прах. За предаване на отпадъците за последващо третиране са представени договори с лица притежаващи документите изисквани по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.).
„ЮНИВЕРСАЛПЛАСТ“ ЕООД се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, тъй като пуска на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци – опаковки. Дружеството въвежда на територията на страната по-голямата част от суровините, които влага в производствената си дейност и същите са опаковани.
Дружеството извършва производствена дейност от началото на 2011 г. За периода 2011г. – 2015г. по време на проверката не се представят документи, удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса. Не са представени и вътрешнофирмени спецификации и месечни спаравки-декларации.
От началото на 2016 г. дружеството изпълнява задълженията си по чл. 59, ал. 1 от ЗУО чрез организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представено е удостоверение за членство в организацията.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него. Дружеството извършва ситопечат върху картон и пластмаса. За целта на място се подготвят сита за ситопечат включващ експониране и проявяване. При процеса се употребяват мастила на водна и на ацетонова основа. При проверката не са представени информационни листове за безопасност за употребяваните химикали. Количествата са в опаковки от по 1 (един) литър и се съхраняват на мястото на употреба. Употребяват се още разредител и втвърдител за мастилата на ацетонова основа. Дружеството няма обособено място за съхранение на употребяваните мастила, разредители и втвърдители, които са на ацетонова основа. Не е изготвена оценка за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух”

Организирани източници от горивни процеси – За отопление на производственото хале се ползва котел на течно гориво (нафта) с номинална топлинна мощност 100 kw, който не подлежи на контрол чрез измервания съгласно Наредба № 1 (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Източници на емисии от производствена дейност – Дружеството извършва ситопечат върху хартия и рядко върху пластмасови подложки за обложки на каталозите. За ситопечат се ползват смеси на водна основа. При проверката не се представят информационни листове за безопасност. Отпечатването върху картон, се извършва с един брой сито, с което дейността не попада в обхвата на Наредба № 7 (ДВ, бр. 96/2003 г.) относима за ротативен ситопечат.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Фактор „Отпадъци“:

  • За отпадъците, които не се генерират, но има заверени работни листове, да се представят документите по чл. 21, ал, 8 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ. бр. 66/2014 г.). Срок: 31.05.2016 г. Отг.: Управител
  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите, удостоверяващи изпълнението на задълженията по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.), за периода 2011 г. – 2015 г. Срок: 15.07.2016 г. Отг.: Управител

Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”:

  • Да се изискат информационни листове за безопасност за употребяваните от дружеството химикали, които да са на български език. Да се изготви оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Срок: 30.06.2016 г. Отг.: Управител
  • Съхранението на химикалите да бъде организирано, съгласно изискванията на информационните листове за безопасност и Наредба за реда и начина на съхранение но опасни химични вещества и смеси (ДВ., бр. 43/2011 г.). Срок: 30.06.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.