Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Евромар” ЕООД - с. Струмяни

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Евромар” ЕООД - с. Струмяни

 

На основание Заповед № 121/09.05.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.05.2016 г. е извършена проверка на място на обект “Бензиностанция и автомивка”, находящ се в местност „Гладно поле“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, собственост на „Евромар” ЕООД с. Струмяни. Проверка е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- бензиностанция;
- автомивка;
- пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Съгласно Договор за наем от 29.11.2013 г. обект „Бензиностанция“, собственост на „Евромар“ЕООД с. Струмяни е отдаден под наем за временно и възмездно ползване на“Ромпетрол“ ЕАД гр. София, а обект „Автомивка“ е отдаден на друго юридическо лице – „Юли 86“ ЕООД с. Микрево. Работният режим на Бензиностанцията е непрекъснат, а на Автомивката е едносменен, шест дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 37-11/17.05.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Компонент „Води”

На обекта се формира смесен поток отпадъчни води: дъждовни – от покривните конструкции и площадкови; битови – от санитарните помещения и промишлени – от външно измиване на автомобили. За заустване на отпадъчни води от обекта „Евромар“ ЕООД с Струмяни е титуляр и изпълнява задълженията по издадено Разрешително за заустване № 43140001/04.08.2009 г., чийто срок е продължен с Решение № ПО- 01- 99/03.06.2015 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Заустването се реализира след преминаване на отпадъчните води през следните пречиствателни съоръжения: каломаслоуловител и двусекционен утаител за дъждовните и промишлени отпадъчни води и водоплътна бетонова шахта- утаител за битовите води. Дъждоприемните решетки и пречиствателните съоръжения се поддържат в добро техническо и експлоатационно състояние.
С вх. № 1211/31.03.2016 г. в РИОСВ – Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително за заустване за предходната 2015 г., изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Дружеството провежда мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно схемата определена в Разрешителното – два пъти годишно. Протоколите от изпитване на отпадъчните води са представяни своевременно в РИОСВ – Благоевград. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения по заложените показатели.
Към момента на проверката на обекта не се формират отпадъчни води и не се осъществява заустване в р. Струма.

3.2 Компонент «Атмосферен въздух»

Съгласно предоставения договор за наем на обект „Бензиностанция“, задълженията по Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове са на оператора „ Ромпетрол“ ЕАД гр. София. Констатациите от извършената проверка са отразени в Констативен протокол № 23-06/17.05.2016 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.