Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Д енд С - 2013” ООД - с. Склаве

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Д енд С - 2013” ООД- с. Склаве

 

На основание Заповед №94/12.04.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.04.2016 г. се извърши проверка на място на обект „Цех за производство на чорапогащи“ находящ се в с. Склаве, общ. Сандански, ул. „Първа“ №1 (ПИ №297, кв. 44).
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството ползва сграда под наем с площ 700 м2, въз основа на договор за наем от 01.04.2014 г. Дейността се извършва в две производствени халета.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- плетачен цех- плетене и ушиване на чорапи и чорапогащи;
- опаковане, контрол и гладене;
- багрилен участък;
- климатични инсталации;
- места за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на чорапи и чорапогащи на ишлеме и малка част за българския пазар. Режим на работа : цех плетачен- непрекъснат (24 часа), пет дневна работна седмица; опаковъчен цех- едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. Обектът се проверява за първи път по ЗООС и подзаконови нормативни актове. Дружеството извършва производствена дейност от м. 04. 2014 г. При проверката е съставен Констативен протокол №19-06/27.04.2016 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

За отопление на цеха за опаковане, контрол и гладене се ползва котел на течно гориво, с топлинна мощност под 500 кW, който не подлежи на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Монтирани са две колонни климатични системи, със съдържание на охлаждащ агент R 22, в количества по 3.3 кг всеки. За системите са въведени досиета на системите, в които са отразени проверки за течове за 2016 г. Проверките са извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.

Считано от 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара и употребата на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводори (HCFC) - R 22 и се прилага Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006. При установен теч на инсталациите, съдържащи R 22 е необходимо същият да бъде изведен от инсталациите и класифициран като опасен отпадък с код 14 06 01*, по реда на Наредба №2/2014 г. (ДВ бр. 66/2014 г.). Отпадъкът да бъде предаден на лице, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Дейността по извеждане на R 22 да бъде отразена в Досието на системата и да бъде представен в РИОСВ – Благоевград годишен отчет в срок до 15.02. 2015 г. по Приложение №4 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011 г.).

Операторът има задължение ежегодно в срок до 15.02. на текущата година да предоставя в РИОСВ- Благоевград годишен отчет за предходната календарна година по Приложение №6 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.).

В процеса на производство не се ползват смеси съдържащи летливи органични съединения.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаканови нормативни актове произтичащи от него. Дружеството ще извършва багрене на чорапи и чорапогащи. До момента се извършват проби. Монтирани са три машини за багрене, две центрофуги и една сушилня.

Боите и химикалите са в помещението за боядисване, няма складово помещение за тяхното съхранение. Етикетирани са на гръцки език и са обозначени, съгл. изискванията на Регламент (ЕО) №1272/2008. Не се представят информационните листове за безопасност (ИЛБ).
Заустването на отпадъчните води след центрофугирането се извършва в 3 бр. бетонови вани (утаители), всяка с обем около 30 м3, разположени последователно.

3.3. Фактор” Отпадъци”

От производствената дейност се образуват следните отпадъци:
- конци и текстилни изрезки (от плетачен цех);
- хартиени и картонени опаковки;
- отпадъци от пластмасови опаковки- при разопаковане на входящите материали, влагани в производствения процес;
- картонени конуси от конците;
- флуоресцентни тръби, използвани за осветление на работните помещения;
- отпадъци от опаковки, замърсени с опасни вещества, от използваните бои за боядисване на част от чорапите и чорапогащите.

За изброените отпадъци не е проведена процедурата по реда на чл. 4, ал. 1, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба №2/2014 г. (ДВ бр. 66/2014 г.). Отпадъци от текстилни изрезки, отпадъци от пластмасови опаковки (фолио), хартиени и картонени опаковки се съхраняват в помещение, като са обособени отделни места. Същите са обозначени с надписи „хартия“, „текстил“. В два участъка от дворното пространство- страничен вход към работното помещение за гладене и опаковка и заден вход, водещ към вход на багрилното помещение са констатирани следи от изгаряне на отпадъци- отпадъци от пластмасови опаковки, хартиени опаковки, смесен битов отпадък, текстилни изрезки. Също така при входа на багрилното помещение до бетонен зид в двора на имота са налични отпадъци от флуоресцентни тръби, съдържащи живак с нарушена цялост, както и 4 бр. полиетиленови чували с текстилни изрезки, замърсени с опасни вещества, отпадъци от опаковки. При обход на обекта се установи, че в близост, но извън територията му са изхвърлени отпадъци от текстилни изрезки, които са образувани от дейността.

Не се представят документи, удостоверяващи предаването на горецитираните отпадъци, на лица притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г.). Представя се 1 бр. кантарна бележка (приложено копие към протокола). В трите утаителя има отпадъци от опаковки (фолио) и кашони.

На обекта не се води отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на чл. 44 от ЗУО, във връзка с Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри (ДВ бр. 51/2014 г.)
Част от продукцията се реализира на пазара на Република България. Същата се опакова в полиетиленови пликове, картонени опаковки и кашони за транспортиране. За пуснатите на пазара опаковани стоки за периода от 2014 г. до 2016 г. не е заплащана продуктова такса, определена в размер и по ред с Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се обпразуват масово разпространени отпадъци (ДВ бр.100/2014 г.). Не са изготвени вътрешно- фирмена спецификация по Приложение №12 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата и месечни справки- декларации по Приложение №13 към чл. 10, ал. 3 от Наредбата.

Материалите влагани в производството се доставят се доставят от „Атя Болкан“ ООД и ЕТ „Юки- 90“, гр. София.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества”

  • Да се изискат от доставчиците ИЛБ за използваните химикали, копия от които да бъдат представени в РИОСВ- Благоевград. преустанови незабавно нанасянето на покрития върху метални повърхности на открито. Срок: 10.06.2016 г.
  • Да се извърши оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси, която да бъде документирана съгл. утвърдената със Заповед №РД-228/03.04.2012 г. на Минисъра на ОСВ, както и документите по чл. 4, т. 6, 7, 8, 9 и 10 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). Срок: 30.06.2016 г.
  • Да се изгради склад за съхранение на химикалите, който да отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.) и указанията в ИЛБ. Срок: 30.07.2016 г.

Относно фактор „Отпадъци”

  • Да се представят в РИОСВ- Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014 г.) Срок: 30.05.2016 г.
  • Да се представят в РИОСВ- Благоевград документи удостоверяващи заплащането на продуктова такса за пуснатите на пазара опаковани стоки за периода 2014 г. до м. май 2016 г. (платежни нареждания, вътрешно- фирмена спецификация и месечни справки- декларации). Срок: 30.05.2016 г.
  • Да се заверят в РИОСВ- Благоевград отчетни книги по приложение №1 от Наредба №1 (ДВ бр. 51/2014 г.). Срок: 30.05.2016 г.
  • Да не се допуска разпиляване, изгаряне на отпадъци, образувани от дейността на дружеството в и около района на обекта, като същите се предават въз основа на писмен договор с лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО. Срок: постоянен

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.