Съдържание

Посетители

В момента има 52  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

ЕТ „Меил Комерс - Илиян Тодоров“ - гр. Кресна

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Меил Комерс - Илиян Тодоров“ - гр. Кресна

 

На основание Заповед №70/21.03.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.04.2016 г. се извърши проверка на място на цех за производство на пелети, находящ се в гр. Кресна, ул. „Солунска“ №12.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • инсталация за производство на пелети;
  • площадки за съхранение на генерираните отпадъци;
  • складове за съхранение на суровини и готова продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на дървесни пелети. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица, като в периода от края на 2014 г. до м. март 2016 г. не е извършвал производствена дейност. При проверката е съставен Констативен протокол №15-06/07.04.2016 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Дружеството експлоатира инсталация за производство на пелети, със секция за сушене на дървесни стърготини и трици (барабанна ротационна сушилня с директен контакт). Източници на емисии в атмосферния въздух са:

  • изпускащо устройство К1 (комин) към барабанна ротационна сушилня с директен контакт при сушене на дървесните стърготини;
  • въздуховод (К2) към чукова мелница за дребно смилане.

При проверката се представят протоколи от акредитирана лаборатория (от 01.04.2016 г.) за измерени емисии в атмосферния въздух от описаните източници, съгл. чл. 62 (по показатели прах и органични вещества) от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). Съгл. чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.), дружеството има задължение да представи резултатите от измерванията с доклад, в срок до един месец след извършване на СПИ.
Представените протоколи от изпитване показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в чл. 62 от Наредба №1/2005 г.

При проверката се представя и Протокол от изпитване за проведени собствени периодични измервания на еквивалентните нива на шум в околна среда по измерителен контур, и в място на въздействие. Резултатите от проведените СПИ се представят в РИОСВ- Благоевград с доклад по реда на чл. 30 от Наредба №54/2010 г. (ДВ бр. 3/2011 г.)

3.2. Фактор” Отпадъци”

ЕТ „Меил Комерс - Илиян Тодоров“ притежава регистрационен документ № 01-РД-359-0/01.07.2015 г., издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г.):

Видно от представени документи по време на проверката- 2 броя отчетни книги за отпадъци (заверени от РИОСВ- Благоевград на 05.08.2013 г.)- 1 бр. по приложение №1 и 1 бр. по приложение №4, както и годишен отчет за отпадъци за календарната 2015 г. е видно, че обекта не е извършвал производствена дейност (до м. март 2016 г.).

Отпадъците, които се използват за производството на пелети се получават единствено от „Перунстрой- 2006“ ООД, гр. Кресна. Представя се писмен договор сключен между двете дружества. Отпадъците генерирани от дейността на „Перунстрой- 2006“ ООД се образуват в рамките на площадката използвана и от ЕТ „Меил Комерс- Илиян Тодоров“, поради, което не се налага транспортиране на отпадъците.

До момента отчетност за отпадък с код 19 12 07 е водена в отчетна книга по приложение №1. Съгл. изискването на чл. 8, ал. 7 от Наредба №1 (ДВ бр. 51/2014 г.), отпадъкът следва да се вписва в отчетната книга по приложение №4.

Дружеството има заверен работен лист за отпадък с код 20 01 21 (луминесцентни лампи). Към момента на проверката се установява, че отпадъкът не се генерира, поради смяна на осветителните тела с LED.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Отпадъци”

  • Да се представят в РИОСВ- Благоевград документите по чл. 21, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014 г.) Срок: 20.04.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие с изискванията на екологичното законодателство е дадено предписание в т. 4. със срок за изпълнение.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.