Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Бистрица" ООД - Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица" ООД - Благоевград

 

На основание Заповед № 100/15.04.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград на 25.04.2016 г. се извърши планова проверка на място и по документи на находище „Благоевград“ с концесионер „Бистрица“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Васил Априлов“ № 21, ЕИК 811152120 и съставен Констативен протокол №03-07/25.04.2016 г.

 

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от министъра на околната среда и води Решение по ОВОС № 16-7/2003 г. за инвестиционно предложение „Добив на речна баластра (пясък и чакъл) от находище „Благоевград" и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1. Проверени са 7 бр. условия от решението по ОВОС във фаза „По време на експлоатацията и рекултивация“:

II.1. Да не се допуска нарушаване и замърсяване на съседни земеделски земи извън преотредените площи;
II.2. Да не извършват добивни работи в района на гнездовата колония на бреговата лястовица/защитен животински вид, за периода от третата декада на месец април до третата декада на месец юли всяка година;
II.3. Генерираните метални отпадъци от плановите и извънредни ремонтни работи да се предават на фирми, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци и лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Копие от договора да се представи в РИОСВ - Благоевград не по-късно от 1 (един) месец от сключването му.
II.4. Да се представи в РИОСВ - Благоевград схема на изгребване на утайките от утаителните басейни с посочване на начина за съхранение до тяхното използване за рекултивация. Да не се допуска замърсяване на р. Струма с утаения материал от промиването.
II.5. Да не се допуска извършване на ремонт на добивната и транспортна техника в района на обекта, освен ако не е наложително и при задължително вземане на мерки за недопускане замърсяване на водите с масла и нефтопродукти.
II.7 Добивните работи да се съобразяват при необходимост с приведените към изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. санитарно-охранителни зони около шахтовите кладенци.
II.8.Да се извършва поетапна рекултивация на всеки отработен участък при стриктно спазване на утвърдените проекти за рекултивация. При рекултивацията да се използват местни растителни видове.

2.2. Компонент „Земи и почви“

Проверката се извършва на основание чл. 31, ал. 1, т. 1 чл. 13, т. 10 от Закона за опазване на почвите (обн. ДВ, бр. 89/06.11.2007 г.).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката се извърши на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №03-07/25.04.2016 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от Решение по ОВОС № 16-7/2003 г.

При направената проверка на Площ 1, промишлена площадка и Площ 2 не е констатирано наличие или липса на замърсяване/нарушаване на земи извън преотредените, тъй като е необходимо да бъдат възстановени трайните знаци на площите. По време на проверката не се извършват добивни дейности. Не са извършвани ремонтни дейности и не са образувани метални отпадъци от 10.03.2015 г. до проверката. Утайките от утаителните басейни се изгребват по представена в РИОСВ схема с посочен начин на съхранение до рекултивацията. Не се допуска замърсяване на р. Струма след промиване на материала. Не са констатирани замърсявания от добивната и транспортната техника в района на обекта с масла и нефтопродукти. Не са констатирани нарушения на СОЗ около шахтовите кладенци.

При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

3.2. Компонет „Земи и почви“

При извършената проверка на място на Площ 1 е извършван добив на баластра през 2015 г. В южната част на площта са депонирани строителни отпадъци и хумус. Не се установяват трайни знаци (репери) по граничните точки на Площ 1, Промишлената площадка и Площ 2 (Бистраците).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При проверката е дадено следното предписание, срокове и отговорници:

  • Да се възстановят трайните знаци по граничните точки на контурите на Площ 1, Производствената площадка и Площ 2. Срок: 25.06.2015 г. Отг. Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда. За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок, и отговорник за неговото изпълнение. За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка на място.