Съдържание

Посетители

В момента има 88  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 66/14.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.03.2016 г. беше извършена проверка на място на цех за дървообработване и производство на палети, находящ се в гр. Белица, експлоатиран от ЕТ “Георги Пенчов”.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

На основание заповед № 109/19.04.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.05.2016 г. се извърши проверка на място на „Асфалтова база“, гр. Симитли и „Гараж и складова база“, гр. Благоевград, собственост на „Пиринстройинженеринг“ ЕАД.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството e производство и полагане на асфалтови смеси, строителство и ремонт на пътища.. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. Провериха се две от площадките на дружеството:
- асфалтова база, гр. Симитли;
- гараж и складова база, гр. Благоевград

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 19-08/04.05.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА”

3.1.1. Дружеството извършва дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г.):
3.1.2. Дружеството е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба №1 (ДВ бр. 96/2008 г.) за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ

3.3. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични смеси, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. Като такова има задължения, съгласно изискванията на чл. 36 от същия да събира и поддържа в наличност цялата информация, която се изисква да събира и поддържа за период от поне 10 години.
Дружеството притежава информационни листове за безопасност за всички употребявани от него химикали и на двете площадки. Складовите помещения са обозначени, с ограничен достъп, отговорно лице са тяхното съхранение и непропусклив под. За всяка една от площадките има изготвена оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси и необходимите инструкции към нея.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта от направената проверка.