Съдържание

Посетители

В момента има 485  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Стоун-2002“ ООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Стоун-2002“ ООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед № 76/28.03.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.04.2016 г. е извършена проверка на място и по документи на обект “ТМСИ, бетонов възел и депа за инертни материали”, находящ се в м. „Стара гара“, землище на гр.Сандански, стопанисван от „Стоун 2002” ООД-Сандански. Проверката е комплексна и е във връзка със спазване на изискванията заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- бетонов център;
- депа за строителни материали;

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

В деня на проверката не се извършват дейности по пресяване на инертни материали, не работи и бетоновия център. По информация на управителя, обектът работи епизодично при наличие на заявен интерес от клиенти. Работи се с налична суровина, депонирана на производствената площадка.
За проверката е съставен Констативен протокол № 33-03/13.04.2016 г.

3.1.Компонент „Почви“

Проверката е извършена на основание Заповед № 76/28.03.2016 г. на директора на РИОСВ Благоевград във връзка с произтичащи задължения от чл.31 ал.1 т.1 и чл. 13 т. 10 от Закона за почвите (обн. ДВ бр. 89 от 2007 г.)
Обектът е разположен върху терен с планоснимачен номер № 000263, с площ 14.1 дка, собственост на „Стоун-2002“ ООД гр. Сандански.
За 2016 г. е сключен договор с наемател на съседни имоти /№ 000510 и № 06140/ с площ 4 дка за временно депониране на инертни материали. От дружеството се ангажират, след изтичане на уговореният срок, да предадат терените във вид годен за земеделско ползване. Не са констатирани други нарушени или замърсени терени от дейността на обекта.

3.2. Компонент „Води“

За заустване на отпадъчни води от обекти „ТМСИ“ и „Бетонов център“, в местност „Стара гара“, землище на гр. Сандански, дружеството е титуляр на разрешителни за заустване № 43120007/27.09.2012 г. /продължен срок с Решение № ПО-01-0126/17.09.2012 г./ за ТМСИ и № 43120008/11.09.2012 г. /продължен срок с Решение № ПО.01-204/11.09.2012 г.за Бетонов център.

С вх. 1281/01.04.2016 г. в РИОСВ Благоевград, е внесен Доклад за изпълнение на условията в издадените разрешителни за заустване, във връзка изискванията на чл.18, ал.1, т.12 от закона за водите, за предходната 2015 г.

Дружеството е извършвало собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Протоколите от изпитване са предоставяни своевременно в РИОСВ Благоевград. Има отклонение от индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ по заложените показатели в разрешителните за заустване за обект „Бетонов център“ (pH), за което на дружеството е наложена текуща месечна санкция, впоследствие намалена и със Заповед № С-6-10-2/12.01.2016г. отменена, поради достигане на ИЕО.
В деня на проверката на обекта, не се формират отпадъчни води. ТМСИ не работи поради авария, а за „Бетонов център“ няма поръчки.
За първо тримесечие на 2016 г. е извършен собствен мониторинг, като резултатите все още не са готови и ще бъдат предоставени допълнително в РИОСВ Благоевград.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.