Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ДЖИ КЕЙ ДЖИ” ЕООД - гр. Симитли

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ДЖИ КЕЙ ДЖИ” ЕООД - гр. Симитли

 

На основание заповед № 80/29.03.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.04.2016 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на саи”, находяща се гр. Симитли, бивш селскостопански двор.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството e производство на саи. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. Обособени са следните цехове:
- цех кроялен;
- цех шивален;
- Паро-котелна инсталация;
- места за съхранение на опасни химични вещества;
- места за съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 17-08/21.04.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани източници от горивни процеси – за отопление се използва котел на течно гориво (нафта) с топлинна мощност 125 KW. Същият не подлежи на контрол чрез измервания, съгласно Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.)

3.1.2. Организирани източници от производствена дейност - летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.).

Дружеството извършва спомагателно залепване на саи, дейност, която попада в Приложение № 1 (т.5) от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС) изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.96/2003 г. с изм. и доп.). За спомагателно залепване се използва лепило Eco Auto mastic, код L408. За спомагателното залепване е обособено работно място, което не е оборудвано с локална аспирация. В двете помещения (кроялно и ушиване на саи) също няма изградена общообменна вентилация.

До момента не е извършена регистрация на инсталацията, съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух и инсталацията не е вписана в публичния регистър.

Операторът има задължение съгл. Чл.20, ал. 8 от Наредба 7/2003 г. ежегодно да представя в срок до 31.03 на текущата година информация за консумацията на органични разтворители през предходната календарна година.

3.2. Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите”

От дейността на дружеството се образуват отпадъци, за които до момента на проверката не е извършена класификация по реда на Наредба № 2 (ДВ, бр.66/2014 г.). Генерираните отпадъци са основно от кроялното – изрезки; опаковки замърсени с опасни вещества (от лепило); флуоресцентни тръби; опаковки от хартия/картон.

До момента на обекта не е въведена система за разделно предварително съхранение (с изключение на картонените опаковки). Отпадъците са изхвърлени в контейнера за битов отпадък, в който и към момента на проверката се установи наличието основно на изрезки от кроялното.

На обекта не е водена отчетност за отпадъците по реда на Наредба №1 (ДВ, бр. 51/2014 г.).

Не се представя договор за предаването на производствените отпадъци. Същите се събирани съвместно с битовия отпадък и са насочвани към общинското депо – Симитли. Дружеството не е провело процедура по основно охарактеризиране на отпадъците предназначени за депониране, каквото е изискването на чл. 35, ал. 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. (ДВ, бр. 80/2013 г.). До момента съгласно изискването на чл.1, ал.2, т.5 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) не е определено отговорно лице за опасните отпадъци.

Част от материалите, с които се работи на обекта се въвеждат на територията на страната от Италия, а друга част се закупуват от българския пазар. От Италия се въвеждат:
- основните материали – велур, хастар – опаковките, които са използвани са хартиено/картонено руло и полиетилен (за част от рулата);
- ножове – кашони;
- анелка – полиетиленов плик;
- ципове и други помощни материали – полиетиленово пликче, кашон;
- етикети – картонени кутии;
- ленти за обкантване –картонена макара, полиетилен, кашон;
- стелки – полиетиленови пликове;
- велкро – картон, пластмаса, картон;
- конци – кашони.
От българския пазар се закупуват полиетиленови чували (Робифирпласт), фолио –офис 1, лепило –„СЕАК“ ООД, гр. Кюстендил.
Като лице пускащо на пазара опаковки по смисъла на чл.1, ал. 2 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр.53/2009 г. с изм. и доп.),“Джи Кей Джи“ ЕООД се явява лице по чл. 59 от ЗУО. До момента дружеството не е заплащало дължимата продуктова такса – опаковки. Не са изготвяни вътрешнофирмени спецификации и месечни справки декларации. Дружеството не изпълнява задълженията си индивидуално или чрез организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Служебният автопарк се обслужва в сервизи.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични смеси, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. Като такова има задължения, съгласно изискванията на чл. 36 от същия да събира и поддържа в наличност цялата информация, която се изисква да събира и поддържа за период от поне 10 години.
Дружеството притежава информационен лист за безопасност за употребяваната от него опасна химична смес. Доставчик на същата е „СЕАК“ ООД, гр. Кюстендил. Количествата необходими за производствената дейност се доставят веднъж седмично и се съхраняват в шивалното помещение.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

4.1. Компонент „Атмосферен въздух”

4.1.1. Да се извърши регистрация по чл. 30л от ЗЧАВ за дейност „производство на обувки“ попадаща в обхвата на Приложение № 1 към Наредба №7/2003 г. )ДВ, бр. 96/2003 г.), като се представи в РИОСВ – Благоевград заявление по образец. Срок: 20.05.2016 г. Отг.: Управителя

4.2. Фактор „Отпадъци”
4.2.1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград документи по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г). Срок: 20. 05. 2016 г. Отг.: Управителя
4.2.2. Да се определи отговорно лице, което да организира безопасното управление на опасните отпадъци. Копие от Заповедта да се представи в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.06.2016 г. Отг.: Управителя
4.2.3.Да се създаде система за разделно предварително съхранение на отпадъците, които се генерират на обекта. Срок: 30.06.2016 г.
Отг.: Управителя
4.2.4. Да се представят в РИОСВ – Благоевград документи удостоверяващи изпълнението на чл. 59 от ЗУО за периода 01.01.2011 г. – 31.03.2016 г., в т.ч.:
- вътрешнофирмена спецификация по приложение № 12
- декларация за количествата опаковки пуснати на пазара за периода 22011-2015 г.
- месечни справки – декларации за периода 01.01.2016 г.31.03.2016 г.- по приложение № 13.
- документи за заплащане на дължимата продуктова такса – опаковки към ПУДООС.
Срок: 30.06.2016 г.
Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За постигане на пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, на дружеството са дадени предписания със срок за тяхното изпълнение. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, на дружеството ще бъдат налагани административно - наказателни мерки.