Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„КОЛОРАТЕКС” ЕООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КОЛОРАТЕКС” ЕООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

 

На основание Заповед № 71/21.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 14.04.2016 г. е извършена проверка на място на обект „Багрилно-апретурен цех“ на „Колоратекс“ ЕООД, находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово.
Проверката е комплексна, извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Води“ и фактор „ОХВ“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех „Багрилно-апретурен”;
- пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ);
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на обекта е пране и боядисване на дрехи. Към момента на проверката багрилно-апретурния цех не работи. Капацитета на обекта е намален, работи периодично, за свои нужди.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 30-10/ 14.04.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“.

Дружеството е абонат на «ВиК» ЕООД гр. Благоевград и има сключен договор за отвеждане на отпадъчните води. Съгласно договора дружеството има задължение да извършва собствен мониторинг на отпадъчните води.

Обекта има изградена ПСОВ, изградена да пречиства промишлени отпадъчни води. Към момента на проверката ПСОВ е в добро техническо състояние.
С вх. № ЕП-164/11.03.2015 г. от дружеството е представен анекс към договора с «ВиК», с който отпада задължението за извършване на собствен мониторинг на показателя «нефтопродукти», поради ползвано гориво «газ» от м. ноември 2013 г.
Съгласно представена фактура от «ВиК»ЕООД- Благоевград за 200 м3 изразходвано водно количество през м. март 2016 г. Съгласно представения доклад общото изразходвано количество вода за 2015 г. е 4965 м3.
По време на проверката са представени резултати от извършен собствен мониторинг, отразени в лаб. Протокол № 143/23.09.2015 г. на «Водоканалпроект – Аквалабор» ООД гр. София. Не са установени нарушения на допустимите емисионни норми за заустване в канализацията на населеното място, съгласно сключения договор с «ВиК».
Дружеството извършва собствен контрол на показателите рН, НРВ и температура. Резултатите от мониторинга се отразяват в лабораторен дневник.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества”.

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, №10/2000г. с посл.изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. и като такъв съхранява нужната документация.
При проверката са представени информационни листове за безопасност (ИЛБ) за употребяваните химикали.
Дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград справка за вида, количествата и фирмите доставчици за употребените през 2015 г. опасни химични вещества и смеси.
При проверката на трите обособени помещения за съхранение на химикали не са открити/установени несъответствия с изискванията дадени в ИЛБ и изготвената от дружеството оценка за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Оценката и инструкциите са съгласно изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.(ДВ, бр. 43/2011г.).
Дружеството извършва пране и боядисване на дрехи, но с много занижен капацитет, тъй като не извършва услуги за външни клиенти, а само за собствени нужди.
Позициите химични вещества и смеси за 2015г. са 31 бр.
Дружеството има задължение да актуализира „Оценката за съхранение на химични вещества и смеси“ при всяка промяна на употребените от него химикали.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство и не са дадени предписания по време на проверката.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Обекта е в съответствие с изискванията на екологичното законодателство и не са дадени предписания на управителя на дружеството.