Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР” АД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР” АД - гр. Гоце Делчев

 

На основание заповед №73/22.03.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.04.2016 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР” АД, находяща се в град Гоце Делчев, ул. “Панаирски ливади”. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех за салфетки;
- Цех за тоалетна хартия;
- склад за материали;
- склад за готова продукция;
- склад за отпадъци;
- балир преса – 2 бр.;
- котли за огрев – 3 бр.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на салфетки и тоалетна хартия. Дейността се извършва в два цеха, складове за материали и готова продукция, и склад за отпадъци. В цеха за салфетки се извършва гофриране, печатане, сгъване и пакетиране на салфетките. В цеха за тоалетна хартия има монтирана поточна линия за производство на тоалетна хартия, включваща: залепване на хартиено руло; гофриране и слепване на тоалетната хартия; навиване на тоалетната хартия върху рулото; разролване рулото на малки рула; пакетиране на рулата в различни разфасовки. В цеха има обособена зона за съхранение на лепила и помещение за разреждане на същите. От машината за разролване се получават изрезки, които се балират с разположена в цеха балир преса. За отопление на помещенията през отоплителния сезон се използват три броя котли с мощност по 50 kW, изгарящи дърва и дървесни отпадъци, като вторите са получени от негодни за следваща употреба палета.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 16-24/05.04.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
Проверката е на основание ЗЧАВ (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.). Машината за разролване е съоръжена с прахоуловителна инсталация с ръкавни филтри за улавяне на отделящата се при разролването прах. При производството на шпули и при гофриране на хартията между слоевете се нанасят лепила на водна основа. Към момента на проверката не е установено наличие на дейности, попадащи за контрол, съгласно Наредба №7/2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.).
Котлите, използвани за отопление на обекта, не подлежат на контрол по Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).

3.2. Фактор „Отпадъци”

На обекта е организирано разделно събиране на отпадъците от производствената дейност на дружеството, като са обособени места и осигурени съдове за съхраняването им. До момента дружеството няма заверени работни листове за класификация на отпадъци в РИОСВ-Благоевград за отпадъците, които се образуват от дейността му. Освен временно съхраняване на отпадъци, на обекта се извършва и третиране на такива, а именно: балиране на хартиени изрезки от разролващата машина; изгаряне на дървени отпадъци от палета. За извършване на дейности по третиране на отпадъци дружеството няма изискващите се по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) документи, издадени от РИОСВ-Благоевград.
Дружеството изпълнява задължението си по чл. 59 от ЗУО, като заплаща дължимата продуктова такса за пуснатата на пазара опакована стока на колективна система, представлявана от организация по оползотворяване.
Не се констатира замърсяване на и около района на обекта с отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Отпадъци”

• Да се представят в РИОСВ-Благоевград работни листове за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на дружеството, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Срок: 05.05.2016 г.
• За дейностите по третиране на отпадъци да се подаде в РИОСВ-Благоевград заявление по чл. 78 във връзка с чл. 35 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.). Срок: 05.06.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.