Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ХМЦ” АД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ХМЦ” АД - гр. Гоце Делчев

 

На основание заповед №74/22.03.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.04.2016 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „ХМЦ” АД, находяща се в град Гоце Делчев, ул. “Драма” №50. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- сушилни камери за дървесина – 2 бр.;
- парен котел „Венеко”;
- дробилка за дървесен чипс;
- площадки за съхраняване на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е изсушаване на палета в два броя сушилни камери, произведени от „Палетен 24-Балкан“ ООД, извършваща дейност в отдадени под наем помещения на дружеството.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 17-24/05.04.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Проверката е на основание ЗЧАВ (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.).
На обекта дружеството експлоатира парен котел „Венеко“, тип ПК-1000, с топлинна мощност 1000 kW, като произведената от него топлина захранва две сушилни камери за палети с вместимост по 50 м3. Представeно e удостоверение за въвеждане в експлоатация №29/09.06.2015 г. за сушилна камера за дървесина. Води се дневник за работните часове на котела. Димните газове от него се изпускат посредством комин с височина 10 м от кота терен. В момента на проверката котелът не работи, поради повреда. Дружеството има задължение да провежда собствени периодични измервания (най-малко един път на две календарни години) на емисиите на вредни вещества, изпускани от котела. На открито под навес е разположена дробилка за чипс, която не работи от две години, както и към момента на проверката.

3.2. Фактор „Отпадъци”

Дружеството има заверени работни листове за класификация на отпадъци в РИОСВ-Благоевград за отпадъци с кодове: 10 01 01 и 19 12 07. На обекта се извършва само временно съхраняване на образуваните отпадъци. За отпадък с код 10 01 01 има издадено становище от РИОСВ-Благоевград относно Доклад от основно охарактеризиране на отпадъци.
За обекта има заверени отчетни книги за отпадъците, които се водят съгласно нормативните изисквания.
Дружеството притежава регистрационен документ, издаден от директора на РИОСВ-Благоевград за дейност по третиране на отпадъци, свързана с дробене на дървесен чипс, като от момента на издаване на регистрационния документ до момента на проверката дружеството не е извършвало тази дейност. „ХМЦ“ АД има регистрационен документ за транспортиране на отпадъци със собствени транспортни средства, издаден от директора на РИОСВ-Пловдив.
Генерираните от дейността отпадъци се съхраняват на определените за това места.
Представят се договор с „Палетен-24 Балкан“ ООД за приемане на отпадък с код 03 01 05 и договор с „КВ УУД“ ЕООД за транспортиране на отпадъци.
За битовите отпадъци обекта се обслужва по реда, установен за гр. Гоце Делчев.
Не се констатира замърсяване на и около района на обекта с отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно компонент „Атмосферен въздух”
• Да се изпълни пробовземен отвор на комина, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Същият да бъде съгласуван с Директора на РИОСВ-Благоевград, съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба №6/1999 г. Срок: 31.05.2016 г.
• Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от комина, по показатели: прах, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид, съгласно приложение №7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). Срок: 31.07.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.