Съдържание

Посетители

В момента има 498  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

ЕТ „Георги Пенчов“ - гр. Белица

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Георги Пенчов“ - гр. Белица

 

На основание Заповед № 66/14.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.03.2016 г. беше извършена проверка на място на цех за дървообработване и производство на палети, находящ се в гр. Белица, експлоатиран от ЕТ “Георги Пенчов”.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Управление на отпадъците“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е дървообработка и производство на палети.
Извършена е проверка на следните участъци:

  • поточна линия за първична обработка на иглолистна дървесина, включваща гатер и банциг (на закрито) и дробилка за чипс, разположена на открито;
  • участък за белене в закрито помещение– до краен продукт литровици;
  • участък за първична обработка – разкрояване на детайли за палети и сглобяване на същите;
  • открита площадка за ръчно белене на трупи (литровици);
  • инсталация за импрегниране на дървесина, чрез вакуум - налягане.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите и компонентите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 11-20/ 30.03.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства. За инсталацията за импрегниране на дървесина, която работи от началото на 2016 г., няма проведена процедура в РИОСВ – Благоевград за преценка необходимостта от извършване на ОВОС. За останалите участъци са представени удостоверения за въвеждане в експлоатация.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Участъците, в които се извършва първична обработка на дървесина са обхванати в аспирационни системи, отвеждащи дървесния прах и трици в 2 броя бункери, с вместимост по 30м3. При направения оглед е констатирано, че под единия бункер има струпани на купчини трици. Теренът под другия бункер се поддържа чиста.
Полученият след дробенето чипс, както и отпадъчният материал, след машината за струговане, към участъка за белене на литровици, се съхраняват също на открито.
За отопление в халето за производство на пелети се използва печка на твърдо гориво – дървесни изрезки.

3.2. Фактор” Отпадъци”

На обекта се извършва извършва първична обработка на иглолистна дървесина, разкрой, производство на палети, импрегниране на дървесина, ръчно белене на трупи, оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне ( с цел добив на топлинна енергия) и предваретелно третиране чрез дробене (с получаване на чипс).
От изброените дейности се генерират: дървесни отпадъци, отпадъци от кори, отпадъци от механично третиране на отпадъци. Дружеството не е извършило класификация, по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.).

Не се води отчетност съгласно изискванията на Наредба № 1(ДВ, бр.51/2014 г.). За дейностите с отпадъци (оползотворяване), фирмата не притежава регистрационен документ, изискван по чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.

Генерираните отпадъци се съхраняват на открито (кори от беленето, дървесния чипс) и в два броя бункери. При проверката не се представят договори за предаване на отпадъци за последващо третиране.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Компонент „Атмосферен въздух”

  1. Да се предприемат мерки за недопускане на неорганизирани емисии на прахообразни вещества от дейността на гореизредените участъци, съгласно изискванията на чл. 70, ал. 8 и ал. 9 от Наредба № 1/ 2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Относно предприетите действия да бъде уведомена РИОСВ-Благоевград писмено. Срок: 30.04.2016 г. Отг.: Управител

Фактор “Отпадъци”

  1. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г.). Срок: 28.04.2016 г. Отг.: Управител
  2. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 78, ал. 3 и ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) за получаването на регистрационен документ (изискван по чл. 39, ал. 3 от ЗУО) и за събиране и транспортиране (изискван по чл. 39, ал. 5 от ЗУО). Срок: 31.05.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението му ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.