Съдържание

Посетители

В момента има 630  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Веолия Енерджи България” ЕАД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Веолия Енерджи България” ЕАД - гр. София

 

На основание Заповед №51/07.03.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.03.2016 г. се извърши проверка на място на обект „Отоплителна централа на биомаса“, находяща се в гр. Банско, промишлена зона „Рупчовец“.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

На площадката на отоплителната централа, гр. Банско е извършена проверка на:
- котел на биомаса;
- места за съхранение на генерираните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на топлинна енергия и централизирано топлоснабдяване на административни, обществени, хотелски, жилищни и други сгради в гр. Банско. Режим на работа - непрекъснат. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 10-20/23.03.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

На площадката на отоплителната централа са разположени два броя котли на биомаса тип „POLYTECHNIK”, с номинална мощност по 5 MW, и един котел тип ПКМ 4,0 на дизелово гориво, използван като резервен. В редовна експлоатация е единствено Котел № 1 на биомаса, който в момента на проверката работи с натовареност около 50%. Вторият Котел № 2 на биомаса е изведен от експлоатация преди две години.
През 2015 г. са проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от Котел № 1 на биомаса, тип „POLYTECHNIK”, които са валидни за 2015 г. и 2016 г. Резултатите са представени с доклад и не показват превишения на нормите за допустими емисии по измерените показатели.

3.2. Фактор” Отпадъци”

За осъществяване на основната си дейност – производство на топлинна енергия, дружеството извършва изгаряне на биомаса (отпадъчна дървесна), която се предоставя въз основа на писмен договор от „Екогруптранс -2“ ООД. „Веолия Енерджи България“ ЕАД има издаден регистрационен документ от Директора на РИОСВ – Благоевград за дейност по третиране на отпадък с код 19 12 07. Дружеството има извършена класификация на отпадък с код 20 01 21 – флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. Отчетността се води съгласно нормативните изисквания в 2 бр. заверени отчетни книги по Приложение №1 и по Приложение №4 от Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информацията за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ бр. 51/2014 г.). Остатъчната пепел, съгласно писмено споразумение, се предава за оползотворяване на „М-стил Банско“ ЕООД.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

На обекта не са констатирани нарушения на изискванията на екологичното законодателство.