Съдържание

Посетители

В момента има 55  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„МЕБЕЛ КОМЕРС” EООД - гр. Добринище

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МЕБЕЛ КОМЕРС” EООД - гр. Добринище

 

На основание Заповед № 47/29.02.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.03.2016 г. се извърши проверка на място на обект стопанисван от “МЕБЕЛ КОМЕРС” EООД, находящ се в гр. Добринище.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на обекта се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дейността на обекта е производство на мебели от дърво за вътрешния и външен пазар. Извършена е проверка на следните участъци и дейности:

 • Участък разкрой, включващ и монтаж;
 • Участък за нанасяне на покрития;
 • Участък за довършителни работи и пакетаж;
 • Места за съхранение на отпадъци и опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 14 - 14/16.03.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Отпадъци“

От дейността на дружеството се генерират отпадъци, за които до момента не е проведена процедурата по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Разделно съхраняване е осигурено единствено за дървесните отпадъци, тъй като те се оползотворяват. През отоплителния сезон, една част от отпадъци се използват за отопление чрез печки на твърдо гориво, а друга част се предава за производство на пелети. През летния сезон цялото количество от дървесните отпадъци се предава за производството на пелети. За останалите отпадъци, които се образуват на обекта липсва система за разделно съхраняване, включваща съдове, места за съхраняване, обозначения.

Отпадъците от обекта са предавани за последващо оползотворяване/обезвреждане без наличието на писмени договори.
На обекта не е водена отчетност съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичини регистри (ДВ бр. 51/2014 г.).
Малка част от готовата продукция се реализира на вътрешния пазар, като същата се пуска опакована в сречфолио и велпапе. Като лице пускащо на пазара опакована стока, дружеството се явява задължено лице по смисъла на чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (Дв, бр. 53/2012 г.). Не се представят документи за изпълнението на тези задължения.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.

Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 г. Дружеството произвежда мебели от дърво, като ги боядисва. Употребяват се бои, лакове, грундове, втвърдители, ускорители и разредители, които са класифицирани и етикетирани като опасни химични вещества и смеси. На обекта не са налични информационни листове за безопасност. Химикалите, с които се обработват мебелите за чуждестранните клиенти се доставят от самите клиенти. За българския пазар, химикалите се закупуват от магазини в България.

Дружеството има организирано помещение за съхранение на опасните химични вещества и смеси, което не отговаря на изискванията за съхранението им.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух”

Машините за разкрояване и последваща дървообработка са съоръжени с локални аспирационни системи с локални филтри. В участъка за дървообработка има и обща аспирационнa система отвеждаща дървесния прах след машините за шлайфане в бункер, посредством един брой циклон. Нанасянето на покрития се извършва с пистолет в обособено помещение с две камери, съоръжени с филтри. Емисиите от двете камери се отвеждат в атмосферен въздух с вентилатор в общ въздуховод. Дейността за нанасяне на покрития върху дървени повърхности попада за контрол съгласно Приложение № 1 от Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г.). До момента инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности не е регистрирана в РИОСВ-Благоевград.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Фактор „Отпадъци“:

 1. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите свързани със собствеността и ползването на обекта. Срок: 24.03.2016 г. Отг.: Управител
 2. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г.). Срок: 24.03.2016 г. Отг.: Управител
 3. Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 78, ал. 3 и ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.) за получаването на регистрационен документ изискван за извършваното на обекта оползотворяване на отпадъци. Срок: 16.05.2016 г. Отг.: Управител

Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”:

 1. Да се изискат информационни листове за безопасност за употребяваните опасни химични вещества и смеси. Да се изготви оценка за съхранението им и документите към чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.). Копия от документите да се представят в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.04.2016 г. Отг.: Управител
 2. Склада за съхранение на опасните химични вещества и смеси да бъде съобразен с изискванията на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.) и изискванията за съхранение отбелязани в информационните листове за безопасност. Срок: 01.05.2016 г. Отг.: Управител

Компонент „Атмосферен въздух”:

 1. Изпускащото устройство след двете камери за нанасяне на покрития да бъде издигнато на височина 3 м. над покривната конструкция на сградата. За предприетите действия да бъде уведомена РИОСВ-Благоевград. Срок: 16.04.2016 г. Отг.: Управител
 2. Да се изпълни пробовземен отвор на изпускащото устройство след двете камери съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г.). Съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредбата, пробовземния отвор заедно с приложена технологична схема, да бъде съгласуван с Директора на РИОСВ-Благоевград. Срок: 16.04.2016 г. Отг.: Управител
 3. Да се проведат собствени периодични измервания на емисиите на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух от инсталацията на нанасяне на покрития, съгласно чл. 15 от Наредба № 1/2005 г. Резултатите от измерванията да се представят в РИОСВ-Благоевград по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г.). Срок: 30.10.2016 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнението му ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.