Съдържание

Посетители

В момента има 784  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Метал Ууд“ ЕООД - гр.Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Метал Ууд“ ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 40/23.02.2016г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.03.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект за производство на мебели експлоатирано от фирма „Метал Ууд“ЕООД, разположена в гр.Гоце Делчев,ул.“Рила продължение“. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех за разкрояване;
- дърводелски цех;
- отоплителни инсталации;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 7-08/09.03.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 10 / 2000г. с изм. и доп.) . Проверката на дружеството се извършва за пръв път. В своята производствена дейност дружеството не употребява опасни химични вещества и смеси.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух ”

В дърводелският цех се изработват заготовките за скелета на меката мебел. В него са разположени пет броя дървообработващи машини: банцинг, щрайхмус, абрихт, линеен циркуляр, ъглов циркуляр. Дървесният прах от ъгловия циркуляр се събира в чували, посредством локална аспирация с три броя ръкавни филтри.
За отопление на работните помещения се експлоатират 2 броя котли с мощност от по 50 kW (изгарят се дървени изрезки, трици и пелети). Котлите не попадат за контрол по Наредба №1/2005 за норми за допустими емисии на замърсители от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ,бр.64/2005г.).
На обекта не се извършват дейности по нанасяне на покрития, попадащи за контрол по Наредба №7/2003г. г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда-главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.).

3.3 Фактор „Отпадъци“

Получените при производствените процеси като отпадък трици, талаш и дървени изрезки се изгаря на място. От производствената дейност се генерира и отпадък от текстилни изрезки, изрезки от вата, изрезки от дунапрен, хартиени рула от входящ доставки,полиетилен от входящи доставки, пепел от котлите, флуоресцентни лампи.
За същите не е проведена процедура по чл.7 ал.1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ,бр.66/2014 г.) в РИОСВ - Благоевград. За пуснатите на пазара опаковки дружеството е задължено лице по чл.59 от ЗУО (ДВ,бр.53/2012г.) и Наредба за определяне на реда и размера за плащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ,бр.53/2008г.).
За раздробяването на дунапреновия отпадък и изгаряне на отпадъка от трици и талаш дружеството не притежава решение за регистрация, издадено от Директора на РИОСВ-Благоевград по реда на чл.35 от ЗУО за дейност по оползотворяване на отпадъци.

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници :

Относно фактор „Отпадъци“ :

  • Да се извърши класификация на генерираните от дейността на дружеството отпадъци в РИОСВ - Благоевград по реда на чл.7 ал.1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ,бр.66/2014г.). Срок 09.04.2016г. Отг.: Управителя
  • Да се представят документи, удостоверяващи изпълнение на задължението по чл.59 от ЗУО на „Метал Ууд“ ЕООД в РИОСВ-Благоевград за периода от 2013г. до 31.03.2016 г. Срок 09.04.2016г. Отг.: Управителя
  • Да се подаде заявление по чл.78 за регистрация на дейностите по оползотворяване на отпадъците,в РИОСВ-Благоевград. Срок 09.04.2016 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и срокове за тяхното изпълнение.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание ще бъдат предприети административно-наказателни действия.