Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ЕВАНС“ ЕООД – гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЕВАНС“ ЕООД – гр. Петрич

 

На основание Заповед № 50/02.03.2016г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.03.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на „ Еванс“ ЕООД , гр. Петрич , ул. „Одрин“ № 55 .
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Дружеството е разположено на три площадки.
Извършена е проверка на следните обекти и дейности:

  • търговски обект на ул. Места 18
  • склад за съхранение ;
  • хале за преопаковане на санитарно – хигиенни продукти;
  • климатични инсталации.

Дружеството извършва търговска дейност с перилни, почистващи , дезинфекционни препарати и санитарно-хигиенни продукти. Извършва и производствена дейност, която се състои в преопаковане на санитарно-хигиенни материали от големи в малки разфасовки, подходящи за търговската мрежа.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 9-08/17.03.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ), и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него. Проверката е и във връзка с мерките на прилагане на Регламент ( ЕО) № 648/2004 г. и Регламент ( EС ) № 259/2012 г.
Дружеството извършва търговска дейност с перилни , почистващи, ароматизиращи, дезинфекционни препарати. То е официален представител за продуктите на „Biochimikа“ – Италия за Р. България.
Притежава склад (в две големи халета) за съхранение на перилни, почистващи, дезинфекционни препарати и санитарно-хигиенни материали в местност „ Мерата“- землище на гр. Петрич.
При проверката дружеството представя ИЛБ за всички химични смеси, които пуска на пазара, като официален представител на „ BIOCHIMICA“ – Италия. По-голяма част от ИЛБ са със стара редакция от преди 2010г.
Съхранението на перилните, почистващи и дезинфекционни продукти е в обособени части от общите складови помещения.
При проверката се попълни чек-лист за контрол на детергенти , съгласно Приложение №2 към заповед № РД 28-13 от 21.01.2012 г.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух ”

Дружеството експлоатира търговски обект находящ се на ул. Места“ № 18, гр. Петрич. Обектът е магазин за търговия на дребно за перилни, почистващи, дезинфекционни продукти,санитарно-хигиенни материали. За отопление/охлаждане на търговския обект са инсталирани два броя колонни климатични системи „OSAKA“, които са етикирани, че съдържат охлаждащ агент R410А в количества по 2.51 кg.
След пресмятане на потенциала на глобално затопляне на сместа R 410 А и приравняването му към СО2 еквивалент се получава, че оборудването съдържа 5240 тона СО2 еквивалент флуорирани парникови газове и подлежи на проверки за течове един път годишно съгласно чл.4 параграф 3, т. а от Регламент № 517/2014 г. на Европейския парламент и на съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент ( EO ) № 842/206 г. Чрез дерогация на параграф 1, ал.1 оборудване със съдържание под 3 kg. ФПГ подлежи на проверки за течове от 01.01.2017 г.и следва да бъдат въведени Досиета на системите.

В халето за преопаковане (на площадката находяща се в местност „Мерата“) са инсталирани три броя колонни климатични системи „ OSAKA“ със съдържание на ФПГ - R410А в количества по 4,4 кg всеки.

Въведени са и се водят досиета на системите, които се представят при проверката. В досиетата са отразени проверки за течове за 2014г. и 2015г. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност издаден от Българска браншова камара по машиностроене. В РИОСВ – Благоевград е представен годишен отчет.

4. Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници :

Направление „ ОХВ“:

  • Да се изискат информационни листове за безопасност, които да бъдат актуални и в които да се съдържа информация за биоразградимостта на ПАВ , с посочен метод и ниво на биоразградимост. ИЛБ да бъдат на български език и да се представят в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.05.2016г. Отг.: Управителя
  • Да се изготви оценка на безопасността на съхранение и документите по чл.4 т.7, т.8, т.9, т.10 и т.11 съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр.43/2011г.) Срок: 01.06.2016г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство.Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и срокове за тяхното изпълнение.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание ще бъдат предприети административно-наказателни действия.