Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Месомания трейд” ЕООД – с. Мусомища

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Месомания трейд” ЕООД – с. Мусомища

 

На основание заповед № 13/20.01.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.03.2016 г. е извършена проверка на място на обект „Месопреработвателно предприятие“, находящ се в с. Мусомища, общ. Гоце Делчев, собственост на „Месомания трейд” ЕООД с. Мусомища, общ. Гоце Делчев. Извършената проверката е комплексна, във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда. Обектът се проверява за първи път от РИОСВ – Благоевград.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по компонент „Води“, компонент “Атмосферен въздух“, фактор „ОХВ“ и фактор „Отпадъци“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- хладилни и климатични инсталации;
- склад за съхранение на опасни химични вещества (ОХВ);
- пречиствателно съоръжение – мазниноуловител;
- места за съхранение на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на месо и месни продукти – заготовки от мляно месо, малотрайни и трайни колбаси. Производствената дейност се извършва на една площадка. Режим на работа: едносменен-8 часа дневно, на петдневна работна седмица.
При проверката на място е съставен Констативен протокол № 16-10/09.03.2016 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Води”.

Дружеството е абонат на „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград. Обекта ползва водопроводната и канализационната мрежа на с. Мусомища.
Производствените отпадъчни води се формират от измиване на производственото оборудване и помещения и се заустват в канализационната мрежа след пречистване в пречиствателно съоръжение – мазниноуловител.
По време на проверката е представен сключен предварителен договор с „ ВиК“ ЕООД гр. Благоевград от 2005 г. за присъединяване на обекта към канализационната мрежа на с. Мусомища, който не е актуализиран след въвеждане на обекта в експлоатация. Представени са и други документи, издадени от Община Гоце Делчев, свързани с въвеждане в експлоатация на предприятието от 2006 г.
Дадено е писмено предписание за актуализиране на договора с „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград съгласно изискванията на Наредба № 7/2000 г.(ДВ, бр. 98/2000 г.).

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”.

За нуждите на предприятието, за преработка и съхранение на готова продукция се експлоатират 10 бр. климатични и хладилни стационарни инсталации, попадащи за контрол съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. и Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой.
По време на проверката не се представят Досиета на системите. Установено е, че експлоатираните климатични и хладилни инсталации съдържат определени количества охлаждащ агент R 404A и R22, който при наличие на теч е необходимо да бъде изведен от системите и класифициран като опасен отпадък с код 14 06 01* по реда на Наредба № 2/2014 г.( ДВ, бр. 66/2014 г.).
Дружеството има задължение в срок до 15.02. на текущата година да представя в РИОСВ – Благоевград годишен отчет за хладилните и климатични инсталации с информация за предходната година, съгласно Приложение № 6 към чл. 36 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009г.).
Дадено е писмено предписание за предоставяне на данни от досиетата на системите.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества“ (ОХВ).

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с посл. изм. ДВ, бр. 102/2015 г.) и подзаконови нормативни изисквания произтичащи от него.
Дружеството е „потребител по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Същите се употребяват за измиване и дезинфекция на работните помещения, машини и амбалаж.
При проверката е установено, че дружеството употребява препарат „Calgonit“ и дезинфекционен препарат „Дезинфектант-В“. За същите се представят сертификати за качество, а не информационни листове за безопасност.
Съхранението на ОХВ и смеси е организирано в специално помещение, което е с непропусклив под и ограничен достъп.
Дружеството няма изготвена оценка за съхранение на ОХВ и смеси. Дадено е писмено предписание за изготвяне на оценката.

3.4. Фактор „Отпадъци”.

Дружеството е с дейност по НКИД - производство на месни продукти, вкл. от домашни птици.
От дейността на дружеството се генерират следните отпадъци: утайки от маслоуловител; полиетилен; картон; флуоресцентни лампи; опаковки, замърсени с опасни вещества; битов отпадък.
За генерираните от дейността на дружеството отпадъци не е проведена процедурата по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.). Не се води отчетност на отпадъците.
Дружеството е задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.(Наредбата, ДВ, бр. 53/2008 г.). Не се изготвят месечни справки-декларации и вътрешно-фирмени спецификации по Наредбата.
Във връзка с чл. 113 и чл. 120 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) са дадени 3 бр. писмени предписания.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. По компонент „Води“:

  • Да се актуализира договора с „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград, съгласно изискванията на наредба № 7/2000г.( ДВ, бр. 98/2000 г.) и се изпрати в РИОСВ-Благоевград. Срок – 15.05.2016 г. Отг. – Управителя.

4.2. По компонент „Атмосферен въздух“:

На основание чл. 148, ал. 3 и чл. 155 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., с изм. и доп.),

  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград Досиетата на системите(копия), където са отразени количествата на охлаждащия агент, данни и резултати от провеждани проверки за течове, както и копие на документа за оправомощаване на лицето, извършващо проверките за течове. Срок - 09.04.2016 г. Отг. - Управителя.

4.3. По фактор „Опасни химични вещества (ОХВ)”:

На основание чл. 26, ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с посл. изм. ДВ, бр. 102/2015 г.):

  • Да бъдат изискани от доставчиците актуални ИЛБ, въз основа на които да бъдат изготвени документи по чл. 4, т.7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.), както и оценката по чл. 9 от цитираната Наредба. Копия от документите да се представят в РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.04.2016 г. Отг. Управителя.

4.4. Фактор „Отпадъци“:

На основание чл. 113 и чл. 120 от ЗУО ( ДВ, бр. 53/2014 г.):

  • Да се извърши в РИОСВ – Благоевград класификация на генерираните от дружеството отпадъци, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 ( ДВ, бр. 66/2014 г.). Срок – 09.04.2016 г. Отг. – Управителя
  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград документи, удостоверяващи изпълнение на задълженията по чл. 59 от ЗУО на дружеството, изискващи се по Наредбата(ДВ, бр. 53/2008 г.) Срок – 09.04.2016 г. Отг. – Управителя
  • Да се обособят места и/или помещения за съхраняване на отпадъците, обозначени с кода и наименованието на отпадъка и за това се уведоми РИОСВ – Благоевград. Срок – 09.05.2016 г. Отг. – Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са дадени 6 бр. писмени предписания и поставени срокове за изпълнение в Констативен протокол № 16-10/09.03.2016 г. на РИОСВ – Благоевград.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.