Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„В и К“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград –
обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Благоевград“

 

На основание Заповед №26/10.02.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.02.2016 г. се извърши планова проверка на място на обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Благоевград“ и съставен Констативен протокол №01-07/23.02.2016 г.

1. Цел на проверка.

Проверката е комплексна и се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда с цел установяване изпълнение на условия от издаденото от Решение по ОВОС №52-12/2001 г. на министъра на околната среда и води във фаза „По време на експлоатацията“ и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Изпълнение на условия от Решението по ОВОС №52-12/2001 г., проверени са 2 бр. условия, а именно:

- ІІІ.1 Експлоатиращото предприятие да създаде организация за ефективен контрол на договорирания състав и количество на промишлените отпадъчни води, заустващи в канализационните колектори, с цел да не се компрометира работата на пречиствателното съоръжение.
- ІІІ.3 Формираните утайки на ГПСОВ да бъдат предавани за по-нататъшно третиране съгласно изискванията на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци

Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ, бр 10/2000 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

Фактор „Отпадъци“

Проверката е на основание Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ. бр.86/ 2003 г., с посл. изм.) и задълженията на дружеството по спазване на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

Компонент „Води“

Проверката е на основание Закона за водите (ЗВ, ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм.) и подзаконовите актове произтичащи от него.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката е извършена на място и по документи. При проверката е съставен Констативен протокол №01-07/23.02.2016 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС №52-12/2001 г.

Проверката е извършена на място и по документи. При проверката не се констатира неизпълнение на условията в решението по ОВОС.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

При проверката се констатира, че дружеството не обработва утайките с негасена вар от лятото на 2015 г. Двата резервоара за съхранение на ферихлорид - FeCL3 (разтвор 36 – 42 %, съгласно сертификат от анализ № 620/15.02.2016 г.) са с изградена обвалка, устойчиво покритие и автоматична потопяема помпа за връщане в съдовете на евентуален разлив от разтвора. Представя се информационен лист за ферихлорид (, който нее актуален. Изпълнено е предписанието, дадено с КП№02-07/13.05.2015 г. в частта „Опасни химични вещества“.

3.3. Фактор „Отпадъци“

За дейността на обекта дружеството е извършило класификация на отпадъци с кодове 150110⃰, 190801, 190802, 190805, 200121⃰ и 200135⃰. За отпадъците се води отчетност в 4 бр. отчетни книги по Приложение № 1 от Наредба №1 за реда образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците (ДВ, бр. 5/2014 г.). същите се водят съгласно нормативните изисквания.
За отпадъци с кодове 190801 и 190802 е проведена процедура по основно охарактеризиране, съгласно чл. 35 от Наредба № 6 (ДВ, бр. 80/2013 г.) с писмо с изх. №1715(2)/19.05.2015 г. и №1715(1)/19.05.2015 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за дейности по транспортиране на отпадъци с кодове 170101, 170302, 170504, 170506 190805, 200121⃰, 200304, 200306. До момента не е извършвано транспортиране на отпадъци от „В и К“ ЕООД.
За предаване на отпадъци с кодове 190801 и 190802 се представя договор с „Биострой“ ЕООД, гр. Благоевград от 12.02.2016 г. За отпадък с код 150110⃰ и 200121⃰ няма предаване за периода от 13.05.2015 г. до 23.02.2016 г. Битовият отпадък се извозва чрез организираното сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно Заповед №1460/29.10.2014 г. на кмета на община Благоевград. Годишните отчети за отпадъците за изготвени, но не са изпратени в ИАОС.

3.4. Компонент „Води”

Дружеството „В и К“ ЕООД оператор на канализационната система и ПСОВ – Благоевград. Сключва договори с предприятията, които заустват производствени отпадъчни води в градската канализационна система. Извършва се и собствен мониторинг, резултатите се представят в РИОСВ - Благоевград. Не са констатирани нарушения спрямо ИЕО. Извършен е контролен мониторинг на отпадъчните води, взети са проби за изпитване с протокол №7-10/23.02.2016 г. на РИОСВ – Благоевград и и №73/23.02.2016 г. на РС - Благоевград.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска” - на основание чл. 26, ал. 8 от ЗЗВВХВС е дадено следното предписание, срокове и отговорници:

  • Да се изисква актуален лист ИЛБ за ферихлорида с отбелязан регистрационен номер, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. (REACH) и изготвен съгласно Регламент (ЕО 1272/2008 г. (CLP). Същият да се представи в РИОСВ - Благоевград. в Срок: 30.03.2016 г. Отг. Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се спазват изискванията на нормативната уредба за опазване на околната среда.
За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено съответното предписание и поставен срок, и отговорник за неговото изпълнение.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка по документи.