Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Ай Принт” ЕООД – с. Марикостиново

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Ай Принт” ЕООД – с. Марикостиново

На основание Заповед № 35 / 19.02.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.03.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на производствен обект „Цех за студен офсетов печат“, находящ се в с. Марикостиново, експлоатиран от „Ай Принт” ЕООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- линии за студен листов офсетов печат – 2 бр.;
- гилотини за обрязване – 2 бр.;
- места за съхранение на химикали;
- климатични инсталации

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 5-08/01.03.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 10 / 2000г. с изм. и доп.)
В своята производствена дейност дружеството употребява опасни химични вещества и смеси: бои – различни цветове, разредители за бои, различни видове лепила и разтвор за почистване на линиите за офсетов печат.
При проверката се представят информационни листове за безопасност за повечето от употребяваните химикали, на не всички са актуални.
Съхранението на химикалите е организирано в работното помещение за офсетов печат и в складово помещение за съхранение на хартия. Съхраняваните химикали са разположени на стелажи и на дървени палета. Дружеството работи в помещение под наем. Предстои преместването в собствена сграда, в която ще бъде предвидено складово помещение за съхранение на химикалите.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух ”

Листовият офсетов печат не попада в Приложение №1 на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда-главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). При направен преглед на представените при проверката информационни листове за безопасност не се установи употреба на смеси на толуенова основа.
За охлаждане на едната машина за офсетов печат се ползва инсталация, която работи с охлаждащ агент (етикетирана на гръцки език, със съдържание на R 22, но не е посочено количество) Според присъстващите на проверката охлаждащия агент не е R-22. До момента на инспекцията не е въведено и не се води Досие на системата.

За отопление/охлаждане на административната и производствена част се използват четири броя колонни климатични системи „Мidea“, със съдържание на R407 С по 2,85 кг .

От 01.01.2015 г. се забранява пускането на пазара на хлорфлуорвъглеводород (HCFC) – R – 22 и се прилага Регламент (ЕС) №517/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006г.
Съгласно чл.4 параграф 2 от Регламент (ЕО) № 517/2014 г. от 01.01.2017 г. оборудването (4 броя колонни климатични системи) ще подлежат на проверки за течове, тъй като имат потенциал на глобално затопляне, преизчислен към СО2 еквивалент – 5055 тона СО2 еквивалент.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

1. Да се изискат от доставчиците актуални информационни листове за безопасност за употребяваните от дружеството химикали. Копия от тях да се представят в РИОСВ Благоевград. Срок: 15.04.2016 г. Отг.: Управителя
2. Да се изготвят документи по чл.4, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.11 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), както и оценката по чл. 9 от цитираната наредба. Копия от тези документи да се представят в РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.04.2016 г. Отг.: Управителя
3. Да се представи информация относно вида на охлаждащия агент и количеството му в инсталацията използвана за охлаждане на машината за офсетов печат, както и копие от въведено досие на системата. Срок: 01.04.2016 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени предписания и са поставени срокове.
За изпълнение на направените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.