Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„МЕЛИСА ФРУКТ” ООД – гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МЕЛИСА ФРУКТ” ООД – гр. Сандански

На основание Заповед № 39/23.02.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 01.03.2016 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект “Складова база за съхранение на охладени плодове”, находящ се в м. Чешмичката, с. Спатово, експлоатиран от “Мелиса фрукт”ООД. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Опасни химични вещества и „Атмосферен въздух“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейност:
- камери за съхранение на плодове – 9 бр.;
- поточна линия за измиване и сортиране на плодове.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 06-08/01.03.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ, бр.10 / 2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 84 /2012 г.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
При проверката се установи, че в своята дейност дружеството не употребява химични вещества и смеси.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух ”
За съхранение на ябълки се ползват девет броя камери със съдържание на охлаждащ агент R 404 А, в количества както следва: две камери с по 15 кг. Охлаждащ агент и седем с по 20 кг.
Считано от 01.01.2015 г. се прилага Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
Съгласно чл.4 от Регламент (ЕО) № 517/2014 г. инсталациите със съдържание на 20 кг. R 404 А съответстващо на 78440 тона СО2 еквивалент подлежат на проверки за течове 2 пъти годишно. Проверките се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от ББКМ.
При проверката не се представят Досиета на системите. Проведен е разговор с управителя на дружеството и същият заявява, че Досиетата на системите са в офиса на дружеството , в гр. София и последната извършена проверка е през м. август 2015 г. Управителят не присъства на проверката.
4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

1. Да се представят в РИОСВ – Благоевград копия на Досиетата на системите за девет броя инсталации експлоатирани от «Мелиса фрукт» ООД. Срок: 7 дни от получаване на екземпляр от КП № 06-08/01.03.2016 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и поставен срок за отстраняването му.