Съдържание

Посетители

В момента има 313  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„УОД” ООД - с. Марикостиново

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „УОД” ООД - с. Марикостиново

На основание Заповед №18/22.01.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.02.2016 г. се извърши проверка на място на обект „Цех за производство на корпусна мебел“, находящ се в с. Марикостиново, общ. Петрич, Промишлена зона „Мантар“. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните дейности и инсталации:
- производствен участък-разкрояване и кантиране на ПДЧ плоскости и MDF;
- лакозаливна инсталация за нанасяне на покрития;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на корпусна мебел от ПДЧ плоскости и MDF. Режим на работа - едносменен (8 часа), пет дневна работна седмица. От 01.02.2016 г. обекта не работи, поради предстоящо преместване на дейността в с. Ръждак, общ. Петрич. Обектът се проверява за първи път, като извършва производствена дейност от началото на 2015 г. При проверката е съставен Констативен протокол №3-06/04.02.2016 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на производственото хале се използва котел, предназначен да изгаря твърдо гориво. Същият е с топлинна мощност под 500 кW и не подлежи на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).

3.1.2. Организирани емисии от производствени процеси

В халето няма изградена вентилационна система (общообменна и пневмотранспортна). Машините за разкрояване и кантиране на ПДЧ плоскости и MDF са съоръжени с локални аспирационни системи с ръкавни филтри. Нанасянето на покрития върху дървени повърхности, се извършва в кабина, която е съоръжена с водна завеса за улавяне на емисиите от летливи органични съединения. Дейността по нанасяне на покрития попада в Приложение №1 на Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.). Съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. операторът има задължение да декларира ежегодно в РИОСВ- Благоевград в срок до 31.03. на текущата година количеството на изразходваните органични разтворители през предходната календарна година.

Съгл. чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996 г., с изм. и доп.) дружеството има задължение да извърши регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности и същата да бъде вписана в публичния регистър, достъпен на интернет страницата на РИОСВ- Благоевград.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаканови нормативни актове произтичащи от него. Дружеството употребява лакове, разредители, оцветители, които съдържат опасни химични вещества. При проверката на място не се представят информационните листове за безопасност (ИЛБ) за нито една от употребяваните опасни химични смеси. Няма обособено място (склад), в който да се съхраняват опасните химични смеси. Не е изготвена оценка за съхранение на опасни химични вещества и смеси съгл. изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). След преместване на производството на друга площадка, дружеството има задължение да предприеме мерки относно изпълнение на задълженията произтичащи от ЗЗВВХВС.

3.3. Фактор” Отпадъци”

От дейността на дружеството се генерират следните отпадъци: полиетилен, трици (от разкрояването), парчета от MDF и ПДЧ плоскости, метални и пластмасови опаковки от лакове и оцветители, утайки от лакозаливна камера. Няма организирана система за разделно събиране на отпадъците и не се води отчетност. До момента на проверката не е извършена класификация на генерираните от дейността отпадъци, съгл. Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 66/2014 г.). Готовата продукция е предназначена главно за износ. Малка част от нея се реализира в магазин на „Ню домос“ ЕООД, с. Марикостиново, намиращ се в гр. Благоевград.За опаковане на изделията се използва стречфолио и картон. Материалите, необходими за производствената дейност се въвеждат на територията на страната от Германия. За пуснатата на пазара на Р България опакована стока и за въведената на територията на страната опакована стока (бои, лакове), дружеството се явява задължено лице по чл. 59 от ЗУО и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ бр. 53/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества ”

  • Да се представят актуални информационните листове за безопасност (ИЛБ) на български език и оценка на безопасността на съхранение на употребяваните и съхранявани на обекта ОХВ и смеси. Срок: 30.03.2016 г.
  • Да се обособи склад за съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгл. изискванията дадени в информационните листове за безопасност (ИЛБ) и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). Срок: 30.03.2016 г.

Относно фактор „Отпадъци”

  • Да се проведе процедура по чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ бр.66/2014 г.) за генерираните от дейността на дружеството отпадъци. Срок: 04.03.2016 г.
  • Да се представят в РИОСВ- Благоевград изискващите се по Наредбата документи, удостоверяващи заплащане на дължимата по чл. 59 от ЗУО продуктова такса „опаковки“ за периода от започване на дейността на дружеството (м. 03.2015 г.) до 31.01.2016 г. Срок: 04.03.2016 г.
  • Да се въведе система за разделно събиране на отпадъците, като се осигурят места и съдове или помещения, обозначени с кода и наименованието на отпадъка и се уведоми в РИОСВ- Благоевград. Срок: 04.04.2016 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.