Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ВИГ - 2001” ООД - гр. Белица

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ВИГ - 2001” ООД - гр. Белица

На основание Заповед № 21/28.01.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.02.2016 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „ВИГ - 2001” ООД, находяща се в град Белица. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството, която е обект на проверката е дървопреработване и производство на мебели. При посещението на място на обекта се установи, че той не извършва дейност. Направи се справка в община Белица при която се установи, че дружеството е подало декларация в „Местни данъци и такси“, че обекта няма да работи, поради което да му се спре такса смет.
По време на извършването на текущия контрол беше съставен Констативен протокол № 2-08/10.02.2016 г.