Съдържание

Посетители

В момента има 63  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Струматекс” АД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Струматекс” АД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 7/13.01.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.01.2016 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Струматекс” АД, находяща се в град Благоевград, ул. “Васил Левски” № 61. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- цех “предачен”;
- цех “тъкачен”;
- цех “багрилно – апретурен”;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство и търговия на памучни тъкани и изделия от тях.
В момента на проверката обектът не работи.

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”.

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с изискванията на Наредбара за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) и подзаконови нормативни актове произтичащи от него.

С КП № 32-08/28.09.2015 г. са дадени две предписания. Предписание № 1 е изпълнено, за предписание № 2 срока не е изтекъл. Във връзка с предписание № 2 е обърнато внимание, там където има химични смеси да бъдат изброени химичните вещества които са включени в сместа с СAS и EINECS №.
Дружеството да направи проверка относно включените в приложение № XIV и № XVII на Регламент (ЕО) №1907/2006 г., химични вещества с цел установяване налични такива употребявани в производствената дейност. Да се обърне внимание на разрешените концентрации в дадена химична смес на определени химични вещества.

3.2. Направление «КПКЗ, ЕО и ДА».

За дейностите извършвани от дружеството попадащи в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43/2008 г.), по т. 4 - извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г., с последни изменения ДВ, бр.84/2012 г.)., операторите извършващи дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредсвена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно направление «КПКЗ, ЕО и ДА»:

  • Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети като се спазват изискванията на ЗОПОЕЩ и условията в Приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ бр. 96/2008 г.) и се уведоми РИОСВ-Благоевград. Срок: 29.02.2016 г. Отговорник : Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.