Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„ЗИИУ Стандарт” АД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЗИИУ Стандарт” АД – гр. Благоевград

На основание Заповед № 3/06.01.2016 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 14.01.2016 год. беше извършена проверка на място на обект “ЗИИУ Стандарт” АД, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ №38. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Управление чистотата на атмосферния въздух“ и „Опасни химични вещества“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните участъци и дейности:
- галваничен цех;
- термично отделение;
- механичен цех;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Дружеството произвежда средства и уреди за линейни и ъглови измервания.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на факторите, които въздействат върху околната среда беше съставен Констативен протокол № 01-08/14.01.2016 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ), и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на опасни химични вещества исмеси съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006.
Има организиран склад за съхранение на опасните химични вещества и смеси. Склада е с ограничен достъп, непропусклив под и е обозначен. Съхраняват се малки количества химикали, поради намален капацитет на работа в галваничния цех – работи само линията за хромиране.
Дружеството е изготвило оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, необходимите заповеди и инструкции, които се изискват съгласно Наредба за реда и начина на съхранение на химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.) и Заповед РД 12-288/2012 г. на министъра на околната среда и водите.
Дружеството употребява хромен триоксид - CAS № 1333-82-0, ЕС № 215-607-8. Веществото е включено в Приложение XII на Регламент (ЕО) 1907/2006.

3.2. Фактор “ Управление чистотата на атмосферния въздух ”
1. Организирани източници от горивни процеси – няма.
2. Организирани източници от производствена дейност. В цех „Галваничен“ се извършва отлагане на метално покритие – хромиране. Дружеството има задължение да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, съгл. Чл. 43 т. 2 (прахообразни вещества) и емисии на хром и съединенията му, съгласно Приложение №1 към чл. 12, ал.1 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Дружеството разполага с четири броя линии за нанасяне на хромови покрития, но ползва само една линия (25%) и не може да бъдат изпълнени изискванията на чл.19, ал.1, т.3 от Наредба №6/1999 г. )ДВ, бр. 31/1999г. с изм. и доп.) относно мощност и производителност от 70% по време на измерванията.
3. За почистване на готови изделия се използва екстракционен бензин. Дейността попада в обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 7/2003 г. (ДВ, бр.96/2003 г. с изм. и доп.) – т. 10 –почистване на повърхности.
Извършена е регистрация по чл. 30 л. от Закона за чистотата на атмосферния въздух на инсталация за измиване на готова продукция (ръчно измиване) и инсталацията е вписана в публичния регистър. Удостоверение за регистрация № 36/21.12.2013 г. Представя се декларация за вложените количества разтворители.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1. Да се представят в РИОСВ Благоевград актуален ИЛБ за хромен триоксид и основание за продължаване на употребата му за нанасяне на галванични покрития. Срок: 20.02.2015 г. Отг.: Директора

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и поставен срок за неговото изпълнение.
За изпълнение на поставеното предписание ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи
При неизпълнение на направеното предписание ще бъдат предприети административно наказателни мерки.