Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„26 май” ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „26 май" ЕООД - гр. Благоевград

На основание заповед № 5/06.01.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.01.2016 г. е извършена проверка на място на обект „Механичен, термичен и галваничен“, находящ се в имот № 502010, землище на с. Покровник, общ. Благоевград , собственост на „26 май” ЕООД гр. Благоевград.
Извършената проверката е комплексна, във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по компонент „Води“ и фактор „ОХВ“, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- галваничен цех;
- пречиствателна станция за отпадни води към галваничен цех;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е повърхностна обработка и отлагане на покрития върху метали. Производствената дейност се извършва на една площадка в два цеха - „Галваничен” и „Механичен”. Цех „ Термичен“ не работи от 2008 г.
Режим на работа - едносменен (8 часа), на петдневна работна седмица.
При проверката е съставен Констативен протокол № 1-10/14.01.2016 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Води”.

Дружеството притежава разрешително за заустване на отпадъчните води № 43120057/08.08.2012 г., издадено от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
Промишлените отпадъчни води се заустват в река Струма, след пречистване в ЛПСОВ към галваничния цех.
По време на проверката е взета проба промишлени отпадъчни води, след изхода на ЛПСОВ, за изпитване от акредитирана лаборатория РЛ – Благоевград. Пробата е взета с Протокол за проверка № 2-10/14.01.2016 г. на РИОСВ – Благоевград и Протокол № 15/14.01.2016 г. на РЛ - Благоевград.
Дружеството извършва собствен мониторинг на пречистените отпадъчни води два пъти годишно и редовно изпраща в РИОСВ – Благоевград резултатите от него.
За 2015 г. не са констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО).

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”.
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп. ДВ, бр. 102/2015 г. ) и подзаконови нормативни изисквания произтичащи от него.
Дружеството е „потребител по веригата“. Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. REACH, като такъв има задължения да изисква и разполага с актуални ИЛБ за химикалите, които употребява и да следи за това, дали определени опасни химични вещества, които са предмет на разрешаване, съгласно Регламент REACH, не се употребяват. При проверката са представени ИЛБ за употребяваните химикали, но не всички са актуални.
Дружеството има организирани две складови помещения за съхранение на химикали – за алкални и киселини. При проверката е констатирано, че складовите помещения са с ограничен достъп и осигурена вентилация.
Дружеството има изготвена оценка за съхранение на ОХВ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По фактор „Опасни химични вещества”.

  • Да се изискат от фирмите доставчици актуални ИЛБ за употребяваните химикали. Да се представи справка за употребяваните химикали за 2015 г. под формата на табл. 1 и табл. 2 заедно с ИЛБ за тях. Дружеството да направи справка за забраните на употреба на определени ОХВ, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г. и при наличие на такива да докладва в РИОСВ – Благоевград. Срок: 1.03.2016 г. Отг. Управителя.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното несъответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е дадено писмено предписание и поставен срок за изпълнение в Констативен протокол № 1-10/14.01.2016 г. на РИОСВ – Благоевград.
За изпълнение на предписанието ще бъде извършен последващ контрол при необходимост на място и/или по документи.