Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“БИ МА” ООД - гр. Хаджидимово

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на "БИ МА" ООД, гр. Хаджидимово

На основание Заповед № 291/03.10.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 22.10.2013 год. беше извършена проверка на място на обект "БИ МА" ООД, находящ се в гр. Хаджидимово, ул. "Македония" № 53. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и е съставен КП № 99-24/22.10.2013 год.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех „Кроялен";
  • Цех „Шивален";
  • Цех „Конфекционен";
  • Склад за суровини, материали, химични вещества и смеси;
  • Помещения и съдове за съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент "Атмосферен въздух"
3.1.1. Източници на емисии от производствени процеси – емисии на летливи органични съединения (ЛОС) от дейност „Производството на обувки".
В цех „Монтажен" са инсталирани 2 бр. конвейера. Над местата за залепване има изградена местна вентилация. Съгласно представената декларация за 2012 г. за консумацията на органични разтворители се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители (ПСКР) от 5 t/год., определена в т. 14 на табл. 1 към Приложение №2 от Наредба №7/2003г. (ДВ, бр. 96/2003 г., с изм. и доп.). В РИОСВ-Благоевград е представен План за управление на разтворителите (ПУР), утвърден от РИОСВ-Благоевград с Решение №11/2013 год. от 31.05.2013 год. Спазени са нормите за общи емисии. Съгласно чл. 30л от ЗЧАВ дружеството има задължение да извърши регистрация на инсталацията за производство на обувки, дейност попадаща в Приложение №1, към Наредба №7/2003 г., като се представи заявление по образец и приложи към него документи по чл. 30л, ал. 3 и ал. 4. Крайният срок за регистрация е 20.12.2013 г.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011 г.).
На обекта се експлоатират 5 бр. климатични инсталации със съдържание на охлаждащ агент R 22 по 4,5 кг всеки. При проверката се представят 5 бр. досиета на системите, с отразени проверки за течове за 2012 г. и 2013 г., с което се спазват изискванията за периодичност на проверките. Същите се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност. С вх. №516/11.02.2013 г. е представен годишен отчет.

3.2. Компонент „Води"
Дружеството е абонат на „В и К" ЕООД, гр. Благоевград. Представя се фактура за „В и К" услуга. Вода се ползва от водопроводната мрежа на гр. Хаджидимово. От представените фактури за м. 08 и м.09 на 2013 год. се вижда, че се ползва 70-130 куб.м/мес.
Отпадъчните води, които се формират са битови и се заустват в градска канализация. На обекта работят около 80 души. Складовите помещения нямат връзка с канализацията. Всички помещения са осигурени срещу евентуални течове или попадане на вредни вещества в отпадъчните води.

3.3. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него. Дадените три броя предписания с КП №25-08/09.10.2012 г. са изпълнени: в РИОСВ-Благоевград са внесени (информационни листове за безопасност) ИЛБ за всички употребявани опасни химични вещества (ОХВ) и смеси на обекта, инвентаризационен списък на употребените през 2012 г. ОХВ и смеси и документирана оценка за съхранението на същите.
На място се провери склада за съхранение на ОХВ и смеси. Същият е с ограничен достъп, има необходимата сигнализация (надпис). Налична вентилация, осигурена е пожарогасителна инсталация (душ с водна струя). Има наличен адсорбент за инцидентни разливи. Склада не е свързан с канализационната мрежа. Дружеството води документи съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006-REACH. Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси.

3.4. Фактор "Отпадъци"
Извършена е класификация на отпадъците от производствената дейност на дружеството съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004г.). На площадката на дружеството се образуват следните видове отпадъци, за които има заверени работни листове с кодове: 040199, 040299, 191204, 150101, 150102,150107, 150110 и 200121.
На обекта се представиха три броя отчетни книги по приложение №3 от Наредба №9, които се водят съгласно изискванията. Отпадъците се съхраняват разделно на определените за целта места и складове.
Редовно се заплаща към ПУДООС дължимата продуктова такса за пуснатата на пазара опакована стока се, като се изготвят свързаните с това месечни справки-декларации.
Представят се договори за предаване на отпадъците с лица, притежаващи необходимите за извършване на тази дейност документи по Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.)

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Относно фактор "Опасни химични вещества":
1. Да се представи в РИОСВ Благоевград справка под формата на Таблица 1 за употребените количества опасни химични вещества и смеси за календарната 2013 г. Срок: 31.03.2014 г., Отг.: Управител

Относно фактор "Отпадъци":
1. Да се заверят в РИОСВ Благоевград отчетни книги за отпадъците по приложение №1 на Наредба №2 (ДВ, бр. 10/2013 г.). Срок: 31.10.2013 г., Отг.: Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.