Съдържание

Посетители

В момента има 114  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“БЕСТ ПЛАСТИК” ООД - с. Капатово

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на “БЕСТ ПЛАСТИК” ООД, с. Капатово


На основание заповед № 131/23.05.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 06.06.2013 год. беше извършена проверка на място на обект експлоатиран от “Бест пластик” ООД, находящ се в с. Капатово, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

 

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Не се осъществи, поради това, че обектът е отдаден под наем на „Екорепласт“ ЕООД, гр. София.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства.

При проверката се установи, че „Бест пластик“ ООД не извършва дейност от месец октомври 2012 год. Производствената база е отдадена под наем на „Екорепласт“ ЕООД, гр. София въз основа на договор за наем на недвижим имот.

С писмо Изх. №3503(1)/26.10.2012 год., РИОСВ-Благоевград изпраща Решение №01-ДО-3-ПР/24.10.2012 год. на Директора на РИОСВ-Благоевград за прекратяване действието на Решение №01-ДО-120-0 от 26.03.2007 год., последно изменение и допълнение  Решение №01-ДО-120-5 от 08.07.2011 год., считано от 24.10.2012 год., на „Бест пластик“ ООД.

Отпадъците генерирани от дейността на дружеството и налични към 24.10.2012 год. са предадени на „Екорепласти“ ЕООД въз основа на договор от 25.10.2012 год., като е оформен първичен счетоводен документ ф-ра 144/02.11.2012 год.

Отчетните книги за отпадъците са предадени за съхранение в ОбА Петрич.