Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„Илинденци мрамор” АД – с. Илинденци

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Илинденци мрамор” АД – с. Илинденци

На основание заповед № 105/22.06.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.06.2011 г. беше извършена проверка на място на обекти Мраморни цехове, находящи се в с. Струмяни, собственост на “Илинденци мрамор” АД – с. Илинденци. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството осъществява производствена дейност на две площадки, находящи се в местност “Злина” и с. Струмяни, като намеренията на ръководството са до края на годината цялата дейност да се прехвърли в цех “Злина”. В цех “Струмяни” са останали само три броя гатерни машини, които работят епизодично. Технологичният процес включва следните дейности: разкрояване, обрязване и полиране. Извършена е проверка на следните инсталации:

  • производствени помещения;
  • пречиствателни съоръжения за отпадъчни води – шламохранилище и утайници;
  • табан за отпадъци от производствената дейност, находящ се в м. “Пушовец”.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Емисии от горивни източници - няма.

Организирани източници на емисии в атмосферния въздух от производствена дейност – няма.

Неорганизирани емисии - не се установиха. Дейностите по технологичния процес се извършват на закрито в производствени халета. Площадките около цеховете се поддържат чисти.

Цех “Струмяни” е включен в годишния план за 2011г. – задължителен мониторинг по факгор ”Шум”. Предстоят контролни измервания. За цех “Злина шум над допустимото не се очаква.

3.2. Компонент «Води»

За заустване на отпадъчни води във водни обекти - р. Шашка и р. Злинска дружеството има издадени разрешителни от Директора на Басейнова дирекция № 43120022/29.07.2008г. и № 43120033/18.05.2009г. Съгласно изискванията на издадените разрешителни дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. За 2010г. е представен по един протокол от емисионен контрол, като не се спазва честотата на пробовземане, която е на тримесечие. За 2011г. има също по едино пробовземане, като протоколите са предоставени в РИОСВ Благоевград своевременно. Резултатите от извършените физикохимични анализи показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения определени в разрешителните за заустване. Към момента на проверката няма заустване на отпадъчни води.

3.3. Компонент «Земни недра и почви»

Няма замърсени терени извън производствените площадки. При проверката на табана се установи, че има депониран отпадък извън определената площ. Заетата площ с отпадък е около 1 декар.

3.4. Фактор «Опасни химични вещества»

На проверените обекти не се извършват дейности с опасни химични вещества.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  1. Да се спазва честотата на пробовземане при извършване на собствения мониторинг, определена в издадените разрешителни за заустване.
  2. Да се предприемат текущи организационни мерки по привеждане на табана в съответствие, за което РИОСВ Благоевград да бъде уведомена писмено.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.