Съдържание

Посетители

В момента има 676  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„26 май” ЕООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на  „26 май” ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание заповед №6/10.01.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.01.2011 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „26 май” ЕООД, находяща се в град Благоевград, промишлена зона, ул. “Покровнишко шосе”. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е за първи път и се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • галваничен цех с две линии - за поцинковане и за отлагане на покрития никел - хром;
 • цех „механичен”;
 • пречиствателна станция за отпадни води към галваничен цех;
 • котелно;
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • площадка за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е повърхностна обработка и отлагане на покрития върху метали. Производствената дейност се извършва на една площадка, в два цеха - „Галваничен” и „Механичен”.

3.1 Компонент “Атмосферен въздух”

Източници на емисии от горивни процеси - за отопление на производствените цехове, дружеството разполага с 1 бр. котел с топлинна мощност около 500 кВт, изгарящ течно гориво - нафта.

Източници на емисии от производствени процеси:

В цех „Галваничен” са разположени две инсталации (линии) – за поцинковане и за отлагане на метални покрития – никел - хром.

Галваничните клетки към линията за нанасяне на покрития никел - хром са обхванати от бордова аспирация. Отпадъчните газове се отвеждат в пречиствателно съоръжение с мокра очистка, преди изпускането им в атмосферния въздух.

Линията за поцинковане е обхваната от бордова аспирация, като отпадъчните газове се улавят и изпускат на покривната конструкция без пречиствателно съоръжение.

На основание чл. 18 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996 г.), дружеството има задължение да извършва собствени периодични измервания на отпадъчните газове от цех „Галваничен”, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.)

3.2. Направление “Води”

Водовземане - за технологични цели и за поливане на тревните площи водовземането се осъществява от система сондажни кладенци въз основа на разрешително за водовземане № 41590035/07.05.2008 г., издадено от Директора на БДЗБР - Благоевград. За питейно - битови нужди вода се ползва от водопроводната мрежа на «В и К» ЕООД - гр. Благоевград.

Отпадъчни води - площадковата канализация е разделна. Формират се три потока отпадъчни води - дъждовни, битово - фекални и технологични. Технологичните води, които се формират от цех „Галваничен” са разделени в четири потока - алкални, кисели, промивни кисело - алкални и хромови. За пречистването им на площадката на цеха е ситуирана ПСОВ, в която се извършва неутрализация и утаяване. След пречистването технологичните води се включват в площадковата канализация. Към момента на проверката не се установява заустване на площадковата канализация във воден обект. По протокол № Р-204/25.10.2006 г. на БДЗБР - Благоевград, заустването на отпадъчните води е в р. Струма. Съгласно издаденото разрешително за водовземане титулярът е задължен да зауства отпадъчните води след издаване на разрешително по реда и начина на Наредба №10 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр.66/2001 г.)

Към момента на проверката не се представя разрешително за заустване, издадено по реда на Закона за водите (ДВ бр.67/1999 г.).

Не е извършван емисионен контрол на отпадъчните води. По време на проверката на контролния панел на ПСОВ е отчетена стойност на показателя рН- 6.82.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.). В своята дейност дружеството употребява химични вещества в самостоятелен вид и в смеси, за които притежава Информационни листове за безопасност (ИЛБ).

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на ЕП – Регламент REACH, дружеството е със статут на „потребител по веригата” на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси.

Употребените химикали (киселини, основи, соли, добавки и препарати за повърхностно покритие) се съхраняват в общ склад за химикали. Складът няма изградена вентилационна система.

3.4. Фактор “Отпадъци”

От дейността на дружеството се образуват отпадъци, за които до момента не е проведена процедура по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.) - утайки от пречиствателната станция след цех „Галваничен”, опаковки от химичните вещества и смеси, използвани в производствения процес, метални стружки. Цинковите стружки се събират и се влагат отново в производствения процес, а черните се предават за вторични суровини. Помещенията се осветяват от луминесцентни тръби, които до момента не са подменяни. Утайките се съхраняват под стълбищно пространство в чували, което позволява разпиляване. За битовите отпадъци се ползва един брой контейнер тип „Бобър”, който се обслужва от „Биострой” ЕООД - гр. Благоевград.

Дружеството изпълнява задълженията си, като лице пускащо на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци - опаковки. За 2010 г. „26 май” ЕООД е участвало в колективна система. Представят се Анекс към договор № Д 4015-К-01/01.09.2008 г., който е сключен на 01.01.2010 г. и Удостоверение №4015/01.01.2010 г., оформени от „Екобулпак” АД. За 2011 г. е сключен нов анекс и е издадено ново удостоверение важащо за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. Оформяни са месечни справки - декларации за 2010 г.- приложени са към констативния протокол.

Средносписъчният състав на персонала надвишава 10 човека.

Към момента дружеството няма утвърдена програма за управление на дейностите с отпадъци, изисквана по чл. 29, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 86/2003 г., изм. ДВ бр. 41/2010 г.). Не се води отчетност на отпадъците съгласно Наредба № 9 (ДВ бр. 95/2004 г.). Не се представя отчетна книга заверена от РИОСВ - Благоевград. Дружеството не притежава транспортни средства, от които биха се образували отпадъци.

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

По компонент "Води”

 • Да се извърши физико - химичен анализ на отпадъчните води по показатели: рН, НРВ, хром (общ), фосфор (общ), никел и хром. Протоколът с резултатите от изпитване да се представи в РИОСВ - Благоевград в 14- дневен срок от получаването им от акредитирана лаборатория.
 • Да се открие в БДЗБР процедура по издаване на разрешително за заустване на отпадъчните води от обекта, за което да бъде уведомена РИОСВ - Благоевград писмено.

По компонент "Атмосферен въздух"

 • За двете инсталации (линия за поцинковане и линия за отлагане на метални покрития – никел - хром), съоръжени с изпускащи въздуховоди, да се представи в РИОСВ - Благоеград информация, относно технологичните разтвори (състав, вид и концентрация) и режим на работа, както и нагледна схема с технологично оборудване и последователност на извършваните процеси.
 • Да се изпълнят пробовземни отвори на вертикалните въздуховоди, улавящи отпадъчните газове от двете линии, съгл. изискванията на чл. 12, ал. 1 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.). Местоположението на отворите да бъде съгласувано с РИОСВ - Благоевград.
 • Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на отпадъчните газове от:

линия за отлагане на метални покрития – никел - хром – по чл. 43, т.2 и чл.13, ал. 1 (Приложение №1 - за никел и хром) от Наредба № 1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.);

линия за поцинковане - по чл. 43, т.2 и т. 3 от Наредба № 1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.).

Резултатите от измерванията (протоколи от акредитирана лаборатория) да сепредставят в РИОСВ - Благоевград с „Доклад” по реда и начина на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.).

По фактор «Опасни химични вещества.Управление на риска»

 • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците актуални Информационни листове за безопасност (ИЛБ) за употребяваните химикали. Копия от тях да бъдат представени в РИОСВ - Благоевград.
 • Съхранението на употребяваните химикали да бъде организирано, съгласно условията за съхранение отбелязани в съответните ИЛБ, като бъдат отчетени възможностите за съвместно съхранение на химикалите и бъде осигурена адекватна вентилация, както и да бъдат взети мерки за предотвратяване на разливи.
 • Да се подаде в РИОСВ - Благоевград на хартиен и електронен носител информация за употребяваните през 2010 г. химични вещества и смеси. Информацията да бъде под формата на таблица 1 и таблица 2, предоставени при проверката.

По фактор "Управление на отпадъците"

 • Да се проведе процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.), като се представят в РИОСВ - Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3.
 • Да се завери в РИОСВ - Благоевград отчетна книга за отпадъците по реда на Наредба № 9 (ДВ бр. 95/2004 г.).
 • Да се представи в РИОСВ - Благоевград за утвърждаване проект на програма за управление на дейностите с отпадъци, съгл. чл. 29, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 86/2003 г., изм. ДВ бр. 41/2010 г.).
 • На основание чл. 5, ал. 2 от ЗУО предаването на отпадъци за последващо третиране да става въз основа на писмен договор с лица притежаващи изискваните по чл. 12 от ЗУО документи.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.