Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “В и К” ЕООД - гр. Благоевград - обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Разлог. Алтернатива І.”

На основание заповед № 101/07.06.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.06.2011 г. беше извършена проверка на място на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Разлог. Алтернатива І.”. Проверката е  извършена във  връзка с изпълнението на условията в решения по ОВОС № 1/2003 г. на директора на РИОСВ-Благоевград и във връзка със спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условията  в решение по ОВОС № 1/2003 г. на директора на РИОСВ - Благоевград  във фаза “По време на експлоатацията” и спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Проверени са 6 бр. условия от решението по ОВОС, а именно:

 • ІІІ.1. Община Разлог да изпълнява изискванията на Разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.
 • ІІІ.2. Да се води отчетност на отпадъците съгласно изискванията на Наредба №10 (ДВ, бр.151/98 г.)
 • ІІІ.3. Отпадналите от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак да се третират съобразно изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи живак (ПМС №260, ДВ, бр.101/2000 г.).
 • ІІІ.4. Отпадъците да бъдат предавани въз основа на договор на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС.
 • ІІІ.6. Данните от собствения мониторинг да се предоставят ежемесечно за сведение в РИОСВ - Благоевград.

 2.2 Извършена е проверка на следните съоръжения:

 • входна помпена станция;
 • първично пречистване;
 • разпределителна шахта;
 • биобасейн;
 • вторичен радиален утаител (открит);
 • помпена станция за утайки;
 • помпена станция за пяна;
 • утайко-уплътнители.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 1/2003 г.

Проверката бе извършена на място и по документи. Община Разлог е предоставила на «ВиК» ЕООД - гр. Благоевград ПСОВ за поддържане, експлоатация и управление. На «ВиК» ЕООД – гр. Благоевград е издадено разрешително № 4311074/2009 г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Провежда се собствен мониторинг от лабораторията към ПСОВ. Резултатите се отразяват в лабораторен дневник. ПСОВ-гр. Разлог е включена в списъка за задължителен контрол от РИОСВ-Благоевград за 2011 г. Резултатите от извършения контрол показват, че се спазват емисионните норми. Води се отчетност на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, (публ. ДВ, бр. 95/2004 г.). Обособено е помещение за съхраняване на излезли от употреба луминесцентни лампи. Сключени са договори за предаване на отпадъците, но в тях липсва шест цифрения код на отпадъка съгласно измененията на Закона за управление на отпадъците (ДВ. бр. 41/2010 г.).

3.2. Компонент «Атмосферен въздух»

На площадката на ПСОВ не се усещат неприятни миризми, специфични за дейността. Най – интензивно неприятни миризми се отделят на вход на ПСОВ (входна помпена станция), в която има вградени филтри за пречистване на въздуха.

3.3. Фактор «Опасни химични вещества»

Изпълнени са направените с КП № 20-09/17.05.2010 г. предписания по фактор „Опасни химични вещества и смеси. Управление на риска”. ПСОВ има технологична възможност при непредвидени обстоятелства от здравословен характер и по указания на властите, оттокът на изход на ПСОВ да бъде дезинфекциран. Дезинфекцията се извършва посредством дозиране на разтвор от NaOCl. Монтиран е резервоар за ежедневно складиране на разтвор от NaOCl с максимален обем от 100 л. Монтиран е и цилиндричен съд с максимален обем от 2.5 куб. м за съхранение на разтвор от NaOCl за 25 дни. От момента на въвеждане на ПСОВ в експлоатация до момента на проверката не са постъпили непредвидени обстоятелства от здравословен характер, поради което NaOCl не е използван.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се представят в РИОСВ-Благоевград копия на договори за приемане и предаване на отпадъци оформени съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците.
 • Да се актуализира разрешителното за заустване във връзка с изискванията на новата Наредба № 2/08.06.2011 г., като се подадът необходимите документи в Басейнова дирекция «Западнобеломорски район» - гр. Благоевград.
 • При настъпили непредвидени обстоятелства от здравословен характер, налагащи използване на дезифекционни смеси (химикали), да се уведоми писмено РИОСВ-Благоевград за вида и количеството химично вещество (смес), което е използвано.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.  

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.