Съдържание

Посетители

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

“Орбел-2001” АД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Орбел-2001” АД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 30 / 23.02.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.02.2012 г. екип от експерти на РИОСВ Благоевград извърши комплексна проверка на обекта на място и по документи.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • Цех „Пасмантерия“ – 1 брой
 • Цех „Конфекция“ – 2 броя
 • Цех „Апреатура“ – 1 брой
 • Цех „Плъзгачи“ – 1 брой
 • Леарна - 1 брой
 • Парокотелна централа
 • Галваничен цех - 1 брой
 • Ремонтно-механичен отдел
 • Цех „Асемблиране“
 • ПСОВ към апретурен и галваничен цехове

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани емисии от горивни процеси

За производствените нужди дружеството експлоатира ПКЦ с 2 броя котли. През 2011 г. котли № 1 и № 3 са разкомплектоване. На мястото на котел № 3 от м. юни 2011 г. е монтиран нов котел с мощност 1395 кW, изгарящ гориво нафта. Същия подлежи на контрол чрез измерване съгласно Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).  Котелът е включен в комина на разкомплектованият котел №3, поради което не се налага изпълняване на нова пробовземна точка.

През 2011 г. са извършени собствени периодични измервания на емисиите от котел ПКМ 4.0. Утвърден е доклад от РИОСВ- Благоевград за 2011 и 2012 г. Протоколите от измерванията показват превишение на НДЕ по показател „въглероден оксид“, но поради малкият размер на получената санкция, такава не е наложена.

Организирани емисии от производствени процеси:

 • участък за нанасяне на покрития върху метал- представена е декларация за изразходваните количества органични разтворители през 2011 г. за дейност „Нанасяне на покрития върху метал“. Съгл. представената информация не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители, съгл. Наредба №7/2003 г.(ДВ бр. 96/2003 г.);
 • пещ за претопяване на леяци от ЦАМ
 • участък за нанасяне на покрития върху плъзгачи от месинг- ваните са с малък обем и не са обхванати от бордова аспирация.

3.2 Компонент “Води”

Дружеството има сключен договор за отвеждане на производствените отпадъчни води, съгласно който следва за извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, зауствани в канализацията на гр. Гоце Делчев. Към момента на извършване на проверката не се представят лабораторни протоколи за анализ на отп. води. Дружеството извършва собствен контрол по показател pH. Даденото предписание от предходната проверка не е изпълнено, поради това, че не е осъществен собствен мониторинг.

3.3 Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Дружеството притежава три обособени склада, в които се съхраняват опасни химични вещества и смеси. При огледа не се констатираха нарушения. Дружеството притежава папка, в която се събира информацията по регламент REACH. При проверката се установи, че същата е непълна. Не се води кореспонденция с доставчиците за нови актуални ИЛБ.

3.4 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-232-0/ 25.03.2010. год. със срок на действие до 25.03.2013 год. Отпадъците се съхраняват съгласно условията поставени в разрешението. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №9. Представиха се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране.

При проверката се установи, че от дейността се генерира нов отпадък, за който не е извършена класификация по реда на Наредба № 3 (ДВ, бр.44/2004 г.).

Дължимата продуктова такса опаковки по чл. 36 от ЗУО (ДВ, бр.86/2003г.) се внася към “ЕКОБУЛПАК” АД.

3.5 ЗОПОЕЩ

При проверката се установи, че дружеството притежава изготвена собствена оценка за възможните случай на непосредствена заплаха за екологични щети, но съдържанието и не отговаря на изискванията на приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки, предвидените случай от ЗОПОЕЩ

4.Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на котел „SR- 1600“, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в чл. 21, Приложение №7 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Резултатите от измерванията (лабораторните протоколи) да се представят в РИОСВ-Благоевград с „Доклад“, по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6 (ДВ, бр.31/1999г.) в срок до 30.06.2012 г.
 • В изпълнение на изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси да бъдат изготвени документи по чл.4, т.7, 8, 9 и 10. Складовете да бъдат приведени в съответствие с изискванията на Наредбата.Предписанието следва да бъде изпълнено в срок до 01.07.2012 г.
 • Досието по чл.36 от Регламент 1907/2006 (REACH) да бъде доокомплектовано и да се води редовно.
 • Да се изпратят писма до всички доставчици на химични вещества и смеси, които дружеството употребява с цел да бъдат изискани актуални ИЛБ. Предписанието следва да бъде изпълнено в срок до 15.04.2012 г.
 • Да се представят необходимите документи по чл.7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците в срок до 19.03.2012 г.
 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград годишни отчети по отпадъци за 2011 г. в срок до 31.03.2012 г.
 • Да се изготви собствена оценка за възможните случай на непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки и РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено. Предписанието следва да бъде изпълнено в срок до 12.03.2012 г.
 • 5.Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
 • За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

  За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.