Съдържание

Посетители

В момента има 137  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

"Салвамед" АД - гр.Сандански

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на "Салвамед" АД, гр.Сандански – обект Инсталация за производство на гипсови бинтове. Инсталация за каталитично изгаряне на отпадъчни органични разтворители”

 

На основание заповед № 24/06.02.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 22.02.2012 г. беше извършена проверка на място на обект Инсталация за производство на гипсови бинтове. Инсталация за каталитично изгаряне на отпадъчни органични разтворители”. Проверката е  извършена във връзка със заповед № РД-536/27.07.2006 г. на министъра на околната среда и водите и съгласно утвърден от МОСВ план - график на РИОСВ - Благоевград за проверка на условията в решения по ОВОС, издадени от министъра на околната среда и водите.

 

1. Цел на проверка.

Целта на проверката е да се установи изпълнение на условията от  решение по ОВОС № 24-7/2002 г. на министъра на околната среда и във връзка със спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда. Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Бяха проверени 8 условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

1. Спазване на установените норми за допустими емисии на азотни оксиди, серни оксиди, въглероден оксид, прах и общи въглеводороди в отпадъчните газове от съответните енергийни и производствени (технологични и вентилационни) източници, в съответствие с Наредба № 2/19.02.1998 г. за нормиза допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

1.1. Осигуряване на непрекъсната работа на бордовите смукатели при зареждане на силозите за гипс;

1.2. Не се допуска работа на инсталацията за промазване при спиране или неизправност в работата на инсталацията за каталитично изгаряне;

1.3. Почистването на подовете от утаения гипсов прах да се извършва с промишлени прахосмукачки.

4. Отпадъците от обекта да бъдат предавани въз основа на договор на фирми, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ Благоевград в срок до един месец след сключването им.

5.  Дружеството да води документация в съответствие с изискванията на Наредба № 10/1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците.

6.   Дружеството да предвиди закрита площадка (склад) за временно съхранение на отпадъците, отговаряща на изискванията на Приложение 2 към чл. 12 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/1999 г.

7. При отпадане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, дружеството да спазва реда на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, приета с ПМС № 260/2000 г.

8. Да се осигури разделно събиране, съхранение и предаване за последващо третиране на различните по вид отработени масла, образувани на територията на дружеството, съгласно Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (приета с ПМС № 131/13.07.2000 г.).

10. Дейностите на дружеството с опасни химични вещества да се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.

11. Дружеството да извършва дейности с химични вещества, препарати и продукти в съответствие с изискванията на Закона за защита навъздействие на химичните вещества, препарати и продукти.

2.2 Извършена бе проверка на следните инсталации и дейности:

  • Площадка № 1: цех „Нестерилен”; котелно отделение; преса за отпадъци – полиетилен и марлени изрезки; складове за отпадъци.
  • Площадка № 2: цех „стерилен” – обезвреждане на етиленов оксид и получаване на етиленгликол; цех „Производствен”; цех за промазване на гипсови бинтове, вкл. инсталация за каталитично изгаряне на пари от летливи органични съединения; склад за готова продукция; котелно отделение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е производство на превързочни материали – компреси, бинтове, хирургични комплекти и др. Дейността на дружеството се извършва на площадка № 1 и площадка № 2. Към момента на проверката се извършват дейности по цялостното преместване на дейността на площадка № 2.

3.1  Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 24-7/2002 г.

При проверката се констатира, че всички проверени условия от решението по ОВОС се спазват.

3.2 Компонент „Води”

Производствените отпадъчни води, които се формират на площадката се заустват в канализационната мрежа на гр. Сандански въз основа на сключен договор с „УВЕКС“ ЕООД, който се актуализира всяка година. В РИОСВ-Благоевград е представен договор № 1/13.02.2012 г., съгласно който дружеството има задължение да осъществява собствен мониторинг на заустените отпадъчни води два пъти годишно. Резултатите от емисионния контрол показват, че се спазват нормите за градска канализация без селищна пречиствателна станция.

3.3 Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци№ 01-ДО-071-2/30.01.2010 г. със срок на действие 31.10.2013 г. за дейности по R12 (предварително третиране – балиране на отпадъци с кодове 150102, 150105 и 191208, и временно съхраняване на мястото на образуване на отпадъците.

Във връзка с цялостното преместване на дейността на една площадка в РИОСВ-Благоевград е представена фирмена програма за управление на отпадъците.

На обекта се водят 3 бр. отчетни книги, съгласно изискванията на Наредба № 9 (ДВ. бр. 95/2004 г.). В РИОСВ-Благоевград са представени и годишни отчети за 2011 г.

3.4 Компонент „Атмосферен въздух”

В РИОСВ-Благоевград е представен годишен план за управление на разтворителите (ПУР) за 2011 г. Към плана е приложен и лабораторен протокол за извършени СПИ. Резултатите от изпитването и изчисленията от ПУР-а показват спазване на НДЕ и ННЕ.

При проверката се представят 4 бр. досиета на климатичните системи експлоатирани на обекта. През 2011 г. са извършени по 3 бр. проверки за всички инсталации т.е. спазена е периодичността за извършване на проверки на течове. При извършените проверки не са установени течове. В РИОСВ-Благоевград е представен годишен отчет за климатичните инсталации.

За отопление на производствените цехове и административната част на новата площадка са въведени 3 бр. водогрейни котли тип „Riellig В23“, които към момента работят на дизелово гориво. Предвижда се, да се премине на природен газ. Ново въведените водогрейни котли не подлежат на контрол чрез измерване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.

Парен котел – пламъчнотръбен, тип ПКН 1.6 отпада от контрол чрез измерване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Същият е изведен от експлоатация, което е констатирано с КП № 21-06/06.06.2011 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • При въвеждане в експлоатация на новите климатични инсталации към цех „Нестерилен“, РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено, като се представи и информация за вида и количеството на контролираното вещество в тях (ОРВ и/или ФПГ).
  • Срок: до 7 дни след въвеждане в експлоатация

    5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

    За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и е поставен срок за неговото  изпълнение.

    За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка  по документи.