Съдържание

Посетители

В момента има 196  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Гилд Груп“ ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Гилд Груп“ ЕООД - гр. Сандански

 

 

На основание Заповед №170/27.04.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 18.05.2023 г. е извършена проверка на място и по документи на обект: Складова база за съхранение на замразени хранителни продукти, находяща се в гр. Сандански, гл. път Е 79, местност „Друма“, собственост на “Гилд Груп“ ЕООД, гр. Сандански.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

На място е извършен оглед на складовата база и агрегатите на експлоатираното стационарно хладилно и климатично оборудване.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е съхранение и търговия с хранителни продукти. Работният режим е едносменен, петдневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №29-20/18.05.2023 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
На обекта се експлоатира стационарно хладилно и климатично оборудване (общо 11 бр. системи), съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) R 404A и R 407С и попадащо за контрол, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014.
От представените при проверката общо 11 броя досиета на системите е видно, че се спазва нормативно изискуемата честота за извършване на проверките за течове, съобразно заряда на оборудването в тона СО2 еквивалент. До момента няма регистрирани течове на ФПГ, налагащи допълване на системите.
Дружеството е запознато с влязлата в сила от 01.01.2020 г., съгласно чл. 13, параграф 3 на Регламент (ЕС) №517/2014, забрана за употребата на свеж ФПГ с потенциал на глобално затопляне ≥ 2500 (какъвто е R 404A) за допълване на системите при наличие на теч.
Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо документи за правоспособност, издадени от Българската браншова камара по машиностроене.
Съгласно изискванията на чл. 36 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр.20/2017 г., с изм. и доп.), дружеството като оператор на стационарно хладилно и климатично оборудване е представило в РИОСВ – Благоевград годишен отчет за предходната календарна година.
„Гилд Груп“ ЕООД експлоатира два хладилни камиона с маса над 3,5 тона, оборудвани с хладилни устройства, заредени с ФПГ R 404A и попадащи за контрол по Регламент (ЕС) №517/2014. Въведени са досиета на системите за двата камиона, в които са отразени проверки за течове в началото на 2023 г.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества“
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС и произтичащите от него подзаконови нормативни актове.
По смисъла на чл. 3, параграф 13 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). За дейностите по почистване на складовите помещения се употребяват почистващи препарати, които се класифицират като опасни, в категория на опасност „корозивни“, съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP).
На обекта не се извършва съхранение на ОХВС по смисъла на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.).
Употребяваните ОХВС, се предоставят в количества за ежедневни нужди във вид на готови работни разтвори от фирма „Примо Трейд“ ЕООД, ситуирана на същата площадка.
Във връзка с чл. 36 от REACH е създадено досие, съдържащо информация за употребяваните на обекта ОХВС.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Няма дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на ЗЧАВ и ЗЗВВХВС.