Съдържание

Посетители

В момента има 331  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„А.Н.Н.2“ ООД - гр. София

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „А.Н.Н.2“ ООД - гр. София, Обект: Складова база за съхранение на бои, лакове, лепила и продукти за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, гр. Банско

 

 

На основание Заповед №173/03.05.2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.05.2023 г. се извърши проверка на Складова база за съхранение на бои, лепила и продукти за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, находяща се в гр. Банско, ул. „Патриарх Евтимий“ №1, стопанисвана от „А.Н.Н.2“ ООД, гр. София.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на склад за съхранение на бои, лакове, лепила и продукти за нанасяне на покрития върху дървени повърхности и последваща дистрибуция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност – съхранение, дистрибуция и продажби на дребно на бои, лакове, грундове, втвърдители, разредители за дърво и лепила. Складът има следния режим на работа – осем часа дневно от понеделник до петък, събота – 5 часа. При проверката е съставен Констативен протокол №19-06/16.05.2023 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
„А.Н.Н.2“ ООД „пуска на пазара“ и „предоставя на пазара“ продукти по смисъла на чл. 3, т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕС) №2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и Регламент (ЕО) №765/2008 и Регламент (ЕС) №305/2011.
„А.Н.Н.2“ ООД е дистрибутор на бои, лакове, грундове, втвърдители, разредители за дърво, произведени от RENNER, IVM Chemicals и CBR Chemica, Р Италия, както и на продукти произведени в Италия в опаковки с логото на А.Н.Н.2.
Съхраняваните и дистрибутираните продукти попадат в обхвата на Приложение №1, категория А „Бои и лакове“ от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г., с посл. изм. и доп.). Към момента на проверката в склада се съхраняват 4.6 тона продуки. Продуктите са етикетирани, съгласно изискванията на Приложение № 5 към чл. 5 от Наредбата. На етикетите са обозначени съответната категория и подкатегория на продукта и максимално допустимото съдържание на ЛОС, съгласно Приложение № 2 към чл. 3 от Наредбата. В склада има изградена и действаща вентилационна система. Обособено е място за смесване на бои и лакове.
В законоустановения срок (31.03.) дружеството е представило в РИОСВ – Благоевград информация за пуснатите на пазара за първи път продукти за предходната календарна година.

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва във връзка с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси, в частност дистрибутор. Дружеството не извършва внос или износ на ОХВС. Няма промяна в основния доставчик на ОХВС, спрямо извършената проверка през 2022 г., който е в рамките на ЕС. Налично е досие в съответствие с изискванията на чл. 36 от REACH, което съдържа информацията съгласно Приложение № 2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Представят се информационни листове за безопасност (ИЛБ), които отговарят на изискванията на Регламент (EC) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на Приложение II на REACH. Дружеството използва вещества в смеси и смеси попадащи в Приложение ХVІІ от REACH, за въвеждане на ограничения по отношение на производство, пускане на пазара и употреба на определени опасни вещества , смеси и изделия, с вписвания 30-40, 48, 55. При проверката не са установени нарушения на условията на ограничение съгласно приложението. Предвид наличието на площадката на вещества/смеси, които попадат в обхвата на Приложение №3 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС), дружеството е изготвило и към момента на проверката представя Доклад за извършена класификация по чл. 103, ал.1 от ЗООС.
3.2.2 Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕС)2019/1021 относно устойчиви органични замърсители (УОЗ)
От извършената проверка на ИЛБ е установено липсата на вещества проявяващи свойства на УОЗ и вписани в Приложение I на Регламента.
3.2.3. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с посл. изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в две складови помещения, които отговарят на изискванията на чл. 6 от горецитираната наредба. Към момента на проверката всички ОХВС се съхраняват в оригинални, плътно затворени опаковки. Не се наблюдават разливи. При проверката се представя оценка на безопасността на съхранението на ОХВС. Същата е изготвена в съответствие с формата към Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите. Представя се актуална документацията по чл. 4, т. 7-10 от Наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са поставени предписания на дружеството.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта по Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.