Съдържание

Посетители

В момента има 509  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Кланица Меркез“ ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Кланица Меркез“ ООД - гр. Гоце Делчев

 

 

На основание Заповед №166/27.04.2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.05.2023 г. се извърши проверка на обект „Кланица за клане на едри и дребни преживни животни и транжиране на червени и бели меса“, гр. Гоце Делчев, експлоатирана от „Кланица Меркез“ ООД, гр. Гоце Делчев.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на:
- стационарно оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове;
- складово помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - клане на едри и дребни преживни животни и транжиране на червени и бели меса. Работният режим на обекта е едносменен, петдневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №16-06/09.05.2023 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
На обекта се експлоатира стационарно хладилно оборудване (6 бр. хладилни централи), заредени с флуорсъдържащ парников газ R 404 A, в количества от 100, 150 и 180 кг. Пет от хладилните централи са заредени с флуорсъдържащ парников газ R 404 A, в количество над 500 t CO2 еквивалент и са оборудвани със система за откриване на течове, съгласно чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. При извършения оглед се установи, че оборудването е етикетирано съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и чл. 40 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.). При проверката не се представят досиета на системите, съгласно Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. До датата на изготвяне на доклада са представени обяснения и копия на досиета на системите, от които е видно че са извършени необходимият брой проверки за течове.
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представена информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. Приложение №9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване. В годишният отчет, както и в досиетата на системите няма отразено допълване на R 404 A. Съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) №517/2014 от 01.01.2020 г. се забранява употребата на ФПГ с потенциал на глобално затопляне над 2500 за сервизно обслужване или поддръжка на хладилно оборудване, в системи над 40 t CO2 еквивалент. За сервиз и поддръжка на съществуващото хладилно оборудване може да бъде използван регенериран R 404 A.

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.
По смисъла на чл. 3, параграф 13 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). За дейностите по почистване и дезинфекция на работните повърхности и оборудване се употребяват, дезинфектанти и почистващи препарати, които се класифицират като опасни съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP). Представени са информационни листове за безопасност, които са изготвени в съответствие с изискванията Регламент (ЕС) 2020//878 за изменение на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Дружеството не извършва директен внос/износ на опасни химични вещества и смеси. Употребяваните ОХВС се предоставят в количества за ежедневни нужди от фирма „Меркез“ ООД, ситуирана на същата площадка.
На обекта не се извършва съхранение на ОХВС по смисъла на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са поставени предписания на дружеството.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта по Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.