Съдържание

Посетители

В момента има 222  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Меркез“ ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Меркез“ ООД - гр. Гоце Делчев, обект: „Месопреработвателно предприятие – производство на месни продукти“, гр. Гоце Делчев, Промишлена зона, м. Мочура

 

 

На основание Заповед №167/27.04.2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.05.2023 г. се извърши проверка на място и по документи на „Месопреработвателно предприятие за производство на месни продукти“, експлоатирано от „Меркез“ ООД, гр. Гоце Делчев

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.), Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове, относими към дейността на обекта.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е производство на месни продукти. Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Производствени помещения;
- Хладилни и климатични инсталации;
- Склад за опасни химични вещества;
- Складове за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При проверката е съставен Констативен протокол №19-25/09.05.2023 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Управление на отпадъци”
За образуваните от производствената дейност отпадъци е извършена класификация съгласно изискванията на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр. 66/2014 г., с изм. и доп.)/Наредба №2/. На площадката са обособени места и помещения за разделното им съхранение, като са поставени съответните обозначения. В хода на проверката е установено наличие на отпадък, за който не е проведена процедурата по реда на Наредба №2. За част от отпадъци са представени писмени договори за предаване на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.)/ЗУО/.
Към момента на проверката не е определено отговорно лице за безопасно управление на опасните отпадъци, съгласно изискването на чл. 8, ал. 2, т. 5 от ЗУО.
Отчетността за отпадъците не се води в Националната информационна система за отпадъците /НИСО/. Данни за отпадъците са вписвани в отчетна книга на хартиен носител по Приложение №1 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51/2014 г., изм. и доп.).
Дружеството пуска на пазара опаковани стоки като дължи продуктова такса. Задълженията по чл. 59, ал. 1 от ЗУО изпълнява като участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
При проверката не е установено изгаряне на отпадъци.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
На обекта се експлоатира стационарно хладилно и климатично оборудване (5 бр. хладилни централи и 3 бр. сушилни инсталации), заредено с флуорсъдържащ парников газ R 404 A, в количества от 3 до 112 кг, подлежащи на контрол чрез проверки за течове, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. При извършения оглед е установено, че оборудването е етикетирано съгл. изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и чл. 40 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.). При проверката не се представят досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. До датата на изготвяне на доклада са представени обяснения и копия на досиета на системите, от които е видно че са извършени необходимият брой проверки за течове от лица, притежаващи валидни документи за правоспособност, издадени от ББКМ.
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представена информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. Приложение №9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване. В годишният отчет, както и в досиетата на системите няма отразено допълване на свеж R 404 A през 2021 г. и 2022 г. в системи над 40 t CO2 еквивалент, за което има забрана от 01.01.2020 г., както и на рециклиран R 404 A.
Дружеството притежава две МПС (хладилни камиони) с маса надвишаваща 3.5 тона, заредени с 6.8 кг R 404 A и с 3.6 кг R 410 A. На МПС за въведени досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества“
Проверката се извършва във връзка с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството изпълнява задълженията си на „потребител надолу по веригата“. Не се извършва внос/износ на ОХВС.
Създаденото досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH) съдържа необходимата информация за използваните ОХВС, техните доставчици и Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Предоставените информационни листове за безопасност (ИЛБ) отговарят на изискванията на чл. 31 и на Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на Приложение II на REACH.
ОХВС се съхраняват в складово помещение, отговарящо на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.). Химичните вещества и смеси са в оригинални опаковки, плътно затворени и не се наблюдават разливи. Представя се оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, която е необходимо да се изготви във формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.
Предоставени са документи по чл. 4, т. 7–11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС.

3.4. Направление „КПКЗ и ЕО”
Дружеството извършва дейности, които попадат в обхвата на Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно:
- по т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) №1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.).
Не е изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на дружеството са дадени предписания: по ЗУО, ЗОПОЕЩ и ЗЗВВХВС.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. При установено неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административнонаказателни действия.