Съдържание

Посетители

В момента има 853  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„26 май“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „26 май“ ЕООД - гр. Благоевград

 

 

На основание Заповед №164/26.04.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 03.05.2023 г. е извършена проверка на място и по документи на „Механичен, термичен и галваничен цех“, находящ се в землището на с. Покровник, община Благоевград, експлоатиран от „26 май“ ЕООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.), Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ (ДВ, бр.45/1996г. с изм. и доп.) и Закона за водите /ЗВ/ (ДВ, бр.67/1999 г. с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- механичен цех;
- галваничен цех;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС);
- ЛПСОВ и пункт за мониторинг.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е повърхностна обработка на метални изделия и нанасяне на галванични покрития върху тях. Работният режим на обекта е едносменен, пет дни в седмицата, 8-часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол №06-08/03.05.2023 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества“

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството изпълнява задълженията си на „потребител надолу по веригата“. Не се извършва внос/износ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).
Създаденото досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH) съдържа необходимата информация за използваните и съхранявани ОХВС, техните доставчици и Приложение 2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Предоставените информационни листове за безопасност (ИЛБ) отговарят на изискванията на чл. 31 и Приложение II на REACH. Дружеството е запознато с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на Приложение II на REACH. Дружеството използва ОХВС, които попадат в Приложение XVII на REACH. Не са установени нарушения. Спазват се изискванията за ограничение.
Няма промяна в използваните и съхранявани ОХВС от предходната проверка, извършена през 2021 г. Към момента на проверката опасните химични вещества и смеси се съхраняват в обособени помещения с ограничен достъп, без връзка с канализацията. Опасните химични вещества и смеси се съхраняват съобразно изискванията посочени в ИЛБ – в оригинални, плътно затворени опаковки, като не се наблюдават разливи.
Предоставени са документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, както и оценки на безопасността на съхранение на ОХВС.

3.2. Направление „КПКЗ и ЕО”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно:
- по т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) №1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.).
При проверката се представя собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух”

На обекта се експлоатира галваничен цех с ПСОВ, включващ: барабанна линия за поцинковане, подвескова линия за поцинковане и линия за нанасяне на покритие никел – хром. Към момента на проверката работи само подвесковата линия за поцинковане.
Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух се изпускат, посредством аспирационните системи на всяка от линиите в галваничния цех, както и след ПСОВ.
Спазват се изискванията за провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) - поне веднъж в рамките на две последователни календарни години. Последните СПИ, резултатите от които са представени при проверката са извършени от акредитирана лаборатория на 30.01.2022 г. Същите показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели за всеки един от източниците.
За подгряване на линия за нанасяне на покритие никел – хром се използва котел с мощност 580 kW, с дизелова горелка, подлежащ на контрол чрез измервания, съгласно изискванията на Наредба №1/2005 г.

3.4. Компонент „Води”

Обектът „Механичен, термичен и галваничен цех“, с. Покровник, общ. Благоевград, собственост и експлоатиран от „26 Май“, ЕООД, гр. Благоевград фигурира в списъка за задължителен контрол на РИОСВ – Благоевград за 2023 г., утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите, като се проверява два пъти годишно.
Проверката е извършена с цел контрол по изпълнение на условията в издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120057/08.08.2012 г., продължено с Решение №ПО-01-81/09.07.2018 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ за експлоатация на цитирания обект от „26 Май“ ЕООД, гр. Благоевград. Дружеството изпълнява задълженията си по Разрешителното за заустване:
- в законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен доклад за изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за предходната 2022 г.;
- изпълнява задължението за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно заложената честота в Разрешителното – на 6 месеца;
- изпълнението на собствения мониторинг се възлага на акредитирани лаборатории, като протоколите от изпитване се представят своевременно в РИОСВ – Благоевград.
Няма констатации за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите за контрол.
По време на проверката от дейността на галваничния цех има формиране на производствени отпадъчни води, които преди заустване в с. Струма постъпват за пречистване в локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ). Извършено е контролно пробовземане на отпадъчни води в пункта за мониторинг – след изхода на ЛПСОВ за последващо изпитване по показателите, заложени в разрешителното. Води се дневник, в който ежемесечно се правят записи с показания от измервателното устройство за количеството на заустваните отпадъчни води.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Няма дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на ЗЧАВ, ЗЗВВХВС и ЗОПОЕЩ. В случай на констатиране на неспазване на ИЕО при получаване на Протокол от изпитване от РЛ – Благоевград, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.