Съдържание

Посетители

В момента има 1016  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Риссман България Холдинг“ ЕООД - с. Ново Лески

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Риссман България Холдинг“ ЕООД - с. Ново Лески, община Хаджидимово, Обект: „Фабрика за производство на хартиени опаковки“, община Хаджидимово, с. Ново Лески, ул. „Риссман парк“ №1

 

 

На основание Заповед №109/29.03.2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.04.2023 г. се извърши проверка на място и по документи на фабрика за производство на хартиени опаковки, находяща се в община Хаджидимово, с. Ново Лески, ул. „Риссман парк“ №1.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове, относими към дейността на обекта.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

На площадка в община Хаджидимово, с. Ново Лески, ул. „Риссман парк“ №1, ПИ 52101.12.44, собственост на „Риссман България Холдинг“ ЕООД, е извършена проверка на следните дейности и инсталации:
- склад за съхранение на материали;
- работно помещение за сгъване и оформяне на опаковки;
- административна част с офис помещения;
- склад за съхранение на готова продукция;
- система за отопление и климатизация.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Обектът е собственост на „Риссман България Холдинг“ ЕООД, съгласно Нотариален акт, Удостоверение №5/06.04.2022 г. за въвеждане в експлоатация на строеж „Фабрика за производство на хартиени опаковки“, издадено от Община Хаджидимово. Производствената дейност се състои в сгъване, слепване и оформяне на луксозни хартиени опаковки (Givanchy, Lanvinu, Book box и др.) и се извършва от „Бикей продакшън“ ООД, съгласно представен Договор за възлагане на фиксиран обем на производство на хартиени опаковки.
От РИОСВ – Благоевград е издадено Решение №43-ОС/2020 г за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони. При проверката е съставен Констативен протокол №13-25/06.04.2023 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Управление на отпадъци”
Закона за управление на отпадъците установява задълженията на притежателите на отпадъци, а именно лицата, при чиято дейност се образуват. В тази връзка с Констативен протокол №14-25/06.04.2023 г. на РИОСВ - Благоевград са дадени предписания на дружеството, извършващо производствената дейност.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
За отопление и климатизация на сградата са монтирани 6 бр. климатични системи, а за осигуряване на топла вода се ползва термопомпа.
Стационарно климатично и термопомпено оборудване, което съдържа над 5 т CO2 еквивалент подлежи на проверки за течове съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014 и Наредба №1 от 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20 от 2017 г.). При проверката не се представя информация за вида и количеството на флоуросъдържащите парникови газове, с които е заредено оборудването. Външните тела са монтирани на покривната конструкция на сградата, до която не е осигурен достъп. Представя се Договор за подръжка на отоплителна/климатична техника.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия са поставени предписания, със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административно-наказателни действия.