Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Ивена 2008“ ЕООД - с. Дъбница, общ. Гърмен

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „Ивена 2008“ ЕООД - с. Дъбница, общ. Гърмен

 

 

На основание Заповед №96/14.03.2023 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.03.2023 г. се извърши проверка на място и по документи на цех за преработка и маркетинг на мляко (мини мандра), находящ се в с. Дъбница, общ. Гърмен (УПИ ХV – 1 -398, кв. 47 по плана на с. Дъбница), експлоатиран от „Ивена 2008“ ЕООД.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните обособени производствени помещения и инсталации:
- Цех за преработка на мляко и производство на млечни продукти (сирене и кашкавал);
- Стационарно хладилно оборудване;
- Място за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на млечни продукти (сирене и кашкавал), чрез преработка на краве мляко (до 500 л дневно). При проверката е съставен Констативен протокол №8-06/23.03.2023 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.),
На обекта е инсталирано стационарно хладилно и термопомпено оборудване, съдържащо ФПГ. За производството на млечни продукти са изградени 5 бр. хладилни камери. Оборудването не е етикетирано и при проверката не може да бъде установено количеството на ФПГ. Термопомпеното оборудване съдържа над 5 тона СО2 еквивалент и подлежи на проверки за течове. При проверката не се представят досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. До датата на изготвяне на доклада е представена информация, от която е видно, че хладилните камери са заредени с ФПГ, в количества под 5 тона СО2 еквивалент и не подлежат на контрол чрез проверки за течове. Представено е и копие на досие за термопомпеното оборудване, в което са отразени необходимият брой проверки за течове за 2021 г. 2022 г. Проверките за течове се извършват от лица, притежаващи документи за правоспособност, издадени от ББКМ.
В законоустановеният срок в РИОСВ – Благоевград е представена информация (годишен отчет за предходната календарна година), съгл. Приложение №9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за експлоатираното стационарно оборудване.
За производствени нужди топла вода се получава от бойлер на електрическа енергия.

3.2. Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него.
По смисъла на чл. 3 параграф 13 от Регламент REACH, дружеството изпълнява задълженията си на „потребител надолу по веригата“ опасни химични вещества и смеси (ОХВС). В своята дейност употребява и съхранява почистващи и дезинфекциращи препарати, класифицирани в категория на опасност „корозивни“ съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Във връзка с изискванията на чл. 36 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), е създадено досие, съдържащо цялата информация за употребяваните химикали и техните доставчици. Представят се информационни листове за безопасност (ИЛБ), които отговарят на изискванията на Приложение ІІ от Регламент REACH. Дружеството не извършва директен внос/износ на химикали. Доставките се изпълняват от български доставчици. Към момента на проверката опасните химични вещества и смеси се съхраняват в обособено помещение с ограничен достъп. Опасните химични вещества и смеси се съхраняват съобразно изискванията посочени в ИЛБ, в оригинални, плътно затворени опаковки и към момента на проверката не се наблюдават разливи.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Поставено е едно предписание по ЗЧАВ, което е изпълнено, до датата на изготвяне на доклада.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия на обекта по Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.